சிறிய விலங்குகள்     
Small animals

-

ant +

எறும்பு

-

beetle +

வண்டு

-

bird +

பறவை

-

birdcage +

பறவைக்கூண்டு

-

birdhouse +

பறவை வீடு

-

bumblebee +

வண்டு

-

butterfly +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

caterpillar +

கம்பளிப்பூச்சி

-

centipede +

பூரான்

-

crab +

நண்டு

-

fly +

-

frog +

தவளை

-

goldfish +

தங்கமீன்

-

grasshopper +

வெட்டுக்கிளி

-

guinea pig +

வாலில்லாத பன்றி

-

hamster +

ஹாம்ஸ்டர்

-

hedgehog +

முள்ளம்பன்றி

-

hummingbird +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

iguana +

உடும்பு

-

insect +

பூச்சி

-

jellyfish +

ஜெல்லிமீன்

-

kitten +

பூனைக் குட்டி

-

ladybug +

பொன்வண்டு

-

lizard +

பல்லி

-

louse +

பேன்

-

marmot +

மர்மொட்

-

mosquito +

கொசு

-

mouse +

சுண்டெலி

-

oyster +

முத்துச் சிப்பி

-

scorpion +

தேள்

-

seahorse +

கடல் குதிரை

-

shell +

சிப்பி

-

shrimp +

இறால்

-

spider +

சிலந்தி பூச்சி

-

spider web +

சிலந்தி வலை

-

starfish +

நட்சத்திர மீன்

-

wasp +

குளவி

-
ant
எறும்பு

-
beetle
வண்டு

-
bird
பறவை

-
birdcage
பறவைக்கூண்டு

-
birdhouse
பறவை வீடு

-
bumblebee
வண்டு

-
butterfly
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
caterpillar
கம்பளிப்பூச்சி

-
centipede
பூரான்

-
crab
நண்டு

-
fly


-
frog
தவளை

-
goldfish
தங்கமீன்

-
grasshopper
வெட்டுக்கிளி

-
guinea pig
வாலில்லாத பன்றி

-
hamster
ஹாம்ஸ்டர்

-
hedgehog
முள்ளம்பன்றி

-
hummingbird
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
iguana
உடும்பு

-
insect
பூச்சி

-
jellyfish
ஜெல்லிமீன்

-
kitten
பூனைக் குட்டி

-
ladybug
பொன்வண்டு

-
lizard
பல்லி

-
louse
பேன்

-
marmot
மர்மொட்

-
mosquito
கொசு

-
mouse
சுண்டெலி

-
oyster
முத்துச் சிப்பி

-
scorpion
தேள்

-
seahorse
கடல் குதிரை

-
shell
சிப்பி

-
shrimp
இறால்

-
spider
சிலந்தி பூச்சி

-
spider web
சிலந்தி வலை

-
starfish
நட்சத்திர மீன்

-
wasp
குளவி