பெரிய விலங்குகள்     
Big animals

-

alligator +

முதலை

-

antlers +

கிளைமான்கள்

-

baboon +

பெருங்குரங்கு

-

bear +

கரடி

-

buffalo +

எருமை

-

camel +

ஒட்டகம்

-

cheetah +

சிறுத்தைப்புலி

-

cow +

மாடு

-

crocodile +

முதலை

-

dinosaur +

டைனோசர்

-

donkey +

கழுதை

-

dragon +

டிராகன்

-

elephant +

யானை

-

giraffe +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

gorilla +

மனிதக்குரங்கு

-

hippo +

நீர்யானை

-

horse +

குதிரை

-

kangaroo +

கங்காரு

-

leopard +

சிறுத்தை

-

lion +

சிங்கம்

-

llama +

லாமா

-

lynx +

லின்க்ஸ்

-

monster +

அசாதாரன மிருகம்

-

moose +

கடமான்

-

ostrich +

தீக்கோழி

-

panda +

பாண்டா

-

pig +

பன்றி

-

polar bear +

துருவக் கரடி

-

puma +

பூமா

-

rhino +

காண்டாமிருகம்

-

stag +

ஆண் கலைமான்

-

tiger +

புலி

-

walrus +

கடற்பசு

-

wild horse +

காட்டு குதிரை

-

zebra +

வரிக்குதிரை

-
alligator
முதலை

-
antlers
கிளைமான்கள்

-
baboon
பெருங்குரங்கு

-
bear
கரடி

-
buffalo
எருமை

-
camel
ஒட்டகம்

-
cheetah
சிறுத்தைப்புலி

-
cow
மாடு

-
crocodile
முதலை

-
dinosaur
டைனோசர்

-
donkey
கழுதை

-
dragon
டிராகன்

-
elephant
யானை

-
giraffe
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
gorilla
மனிதக்குரங்கு

-
hippo
நீர்யானை

-
horse
குதிரை

-
kangaroo
கங்காரு

-
leopard
சிறுத்தை

-
lion
சிங்கம்

-
llama
லாமா

-
lynx
லின்க்ஸ்

-
monster
அசாதாரன மிருகம்

-
moose
கடமான்

-
ostrich
தீக்கோழி

-
panda
பாண்டா

-
pig
பன்றி

-
polar bear
துருவக் கரடி

-
puma
பூமா

-
rhino
காண்டாமிருகம்

-
stag
ஆண் கலைமான்

-
tiger
புலி

-
walrus
கடற்பசு

-
wild horse
காட்டு குதிரை

-
zebra
வரிக்குதிரை