உணர்வுகள்     
Sentoj

-

la korinklino +

அன்பு

-

la kolero +

கோபம்

-

la enuo +

சலிப்பு

-

la konfido +

நம்பிக்கை

-

la kreemo +

படைப்பாற்றல்

-

la krizo +

நெருக்கடி

-

la scivolemo +

ஆர்வம்

-

la malvenko +

தோல்வி

-

la depresio +

மன அழுத்தம்

-

la malespero +

நம்பிக்கையின்மை

-

la seniluziiĝo +

ஏமாற்றம்

-

la malfido +

அவநம்பிக்கை

-

la dubo +

சந்தேகம்

-

la sonĝo +

கனவு

-

la laciĝo +

சோர்வு

-

la timo +

பயம்

-

la lukto +

சண்டை

-

la amikeco +

நட்பு

-

la amuzo +

வேடிக்கை

-

la funebro +

ஆழ்ந்த துக்கம்

-

la grimaco +

முக நெளிப்பு

-

la feliĉo +

மகிழ்ச்சி

-

la espero +

நம்பிக்கை

-

la malsato +

பசி

-

la intereso +

ஆர்வம்

-

la ĝojo +

மகிழ்ச்சி

-

la kiso +

முத்தம்

-

la soleco +

தனிமை

-

la amo +

அன்பு

-

la melankolio +

துக்கம்

-

la humoro +

மனநிலை

-

la optimismo +

நம்பிக்கை

-

la paniko +

பெரும் அச்சம்

-

la perplekso +

குழப்பம்

-

la furiozo +

ஆத்திரம்

-

la malakcepto +

நிராகரிப்பு

-

la rilato +

உறவு

-

la peto +

விண்ணப்பம்

-

la krio +

அலறல்

-

la sekuro +

பாதுகாப்பு

-

la ŝoko +

அதிர்ச்சி

-

la rideto +

புன்னகை

-

la tenero +

மென்மை

-

la penso +

சிந்தனை

-

la antaŭzorgo +

நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்

-
la korinklino
அன்பு

-
la kolero
கோபம்

-
la enuo
சலிப்பு

-
la konfido
நம்பிக்கை

-
la kreemo
படைப்பாற்றல்

-
la krizo
நெருக்கடி

-
la scivolemo
ஆர்வம்

-
la malvenko
தோல்வி

-
la depresio
மன அழுத்தம்

-
la malespero
நம்பிக்கையின்மை

-
la seniluziiĝo
ஏமாற்றம்

-
la malfido
அவநம்பிக்கை

-
la dubo
சந்தேகம்

-
la sonĝo
கனவு

-
la laciĝo
சோர்வு

-
la timo
பயம்

-
la lukto
சண்டை

-
la amikeco
நட்பு

-
la amuzo
வேடிக்கை

-
la funebro
ஆழ்ந்த துக்கம்

-
la grimaco
முக நெளிப்பு

-
la feliĉo
மகிழ்ச்சி

-
la espero
நம்பிக்கை

-
la malsato
பசி

-
la intereso
ஆர்வம்

-
la ĝojo
மகிழ்ச்சி

-
la kiso
முத்தம்

-
la soleco
தனிமை

-
la amo
அன்பு

-
la melankolio
துக்கம்

-
la humoro
மனநிலை

-
la optimismo
நம்பிக்கை

-
la paniko
பெரும் அச்சம்

-
la perplekso
குழப்பம்

-
la furiozo
ஆத்திரம்

-
la malakcepto
நிராகரிப்பு

-
la rilato
உறவு

-
la peto
விண்ணப்பம்

-
la krio
அலறல்

-
la sekuro
பாதுகாப்பு

-
la ŝoko
அதிர்ச்சி

-
la rideto
புன்னகை

-
la tenero
மென்மை

-
la penso
சிந்தனை

-
la antaŭzorgo
நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்