கருத்தியலான பதங்கள்     
Abstraktaj terminoj

-

la administrado

நிர்வாகம்

-

la reklamo

விளம்பர பிரசாரம்

-

la sago

அம்பு

-

la kariero

பணித்துறை

-

la centro

மையம்

-

la elekto

தேர்ந்தெடுப்பு

-

la kunlaborado

உடனுழைப்பு

-

la koloro

நிறம்

-

la kontakto

தொடர்பு

-

la danĝero

ஆபத்து

-

la amdeklaro

காதல் அறிவிப்பு

-

la defalo

சரிவு

-

la difino

வரையறை

-

la diferenco

வேறுபாடு

-

la malfacilaĵo

கஷ்டம்

-

la direkto

திசை

-

la malkovro

கண்டுபிடித்தல்

-

la malordo

கோளாறு

-

la malproksimo

தொலைவு

-

la distanco

தூரம்

-

la diverseco

பன்முகத்தன்மை

-

la peno

முயற்சி

-

la eksploro

ஆய்வு

-

la falo

வீழ்ச்சி

-

la forto

வலிமை

-

la parfumo

வாசனை

-

la libereco

சுதந்திரம்

-

la fantomo

பேய்

-

la duono

பாதி

-

la alteco

உயரம்

-

la helpo

உதவி

-

la kaŝejo

மறைவிடம்

-

la hejmlando

தாய்நாடு

-

la higieno

சுகாதாரம்

-

la ideo

யோசனை

-

la iluzio

மாயை

-

la imago

கற்பனைத்திறன்

-

la inteligenteco

அறிவு

-

la invito

அழைப்பு

-

la justeco

நீதி

-

la lumo

ஒளி

-

la rigardo

தோற்றம்

-

la perdo

இழப்பு

-

la pligrandigo

பெரிதாக்குதல்

-

la eraro

தவறு

-

la murdo

கொலை

-

la nacio

தேசம்

-

la novaĵo

புதுமை

-

la opcio

விருப்பத்தேர்வு

-

la pacienco

பொறுமை

-

la planado

திட்டமிடல்

-

la problemo

பிரச்சினை

-

la protektado

பாதுகாப்பு

-

la reflekto

பிரதிபலிப்பு

-

la respubliko

குடியரசு

-

la risko

துணிந்து இறங்குதல்

-

la sekureco

பாதுகாப்பு

-

la sekreto

இரகசியம்

-

la sekso

செக்ஸ்/பாலினம்

-

la ombro

நிழல்

-

la grandeco

அளவு

-

la solidareco

ஒற்றுமை

-

la sukceso

வெற்றி

-

la subteno

ஆதரவு

-

la tradicio

பாரம்பரியம்

-

la pezo

எடை

-
la administrado
நிர்வாகம்

-
la reklamo
விளம்பர பிரசாரம்

-
la sago
அம்பு

-
la malpermeso
தடை

-
la kariero
பணித்துறை

-
la centro
மையம்

-
la elekto
தேர்ந்தெடுப்பு

-
la kunlaborado
உடனுழைப்பு

-
la koloro
நிறம்

-
la kontakto
தொடர்பு

-
la danĝero
ஆபத்து

-
la amdeklaro
காதல் அறிவிப்பு

-
la defalo
சரிவு

-
la difino
வரையறை

-
la diferenco
வேறுபாடு

-
la malfacilaĵo
கஷ்டம்

-
la direkto
திசை

-
la malkovro
கண்டுபிடித்தல்

-
la malordo
கோளாறு

-
la malproksimo
தொலைவு

-
la distanco
தூரம்

-
la diverseco
பன்முகத்தன்மை

-
la peno
முயற்சி

-
la eksploro
ஆய்வு

-
la falo
வீழ்ச்சி

-
la forto
வலிமை

-
la parfumo
வாசனை

-
la libereco
சுதந்திரம்

-
la fantomo
பேய்

-
la duono
பாதி

-
la alteco
உயரம்

-
la helpo
உதவி

-
la kaŝejo
மறைவிடம்

-
la hejmlando
தாய்நாடு

-
la higieno
சுகாதாரம்

-
la ideo
யோசனை

-
la iluzio
மாயை

-
la imago
கற்பனைத்திறன்

-
la inteligenteco
அறிவு

-
la invito
அழைப்பு

-
la justeco
நீதி

-
la lumo
ஒளி

-
la rigardo
தோற்றம்

-
la perdo
இழப்பு

-
la pligrandigo
பெரிதாக்குதல்

-
la eraro
தவறு

-
la murdo
கொலை

-
la nacio
தேசம்

-
la novaĵo
புதுமை

-
la opcio
விருப்பத்தேர்வு

-
la pacienco
பொறுமை

-
la planado
திட்டமிடல்

-
la problemo
பிரச்சினை

-
la protektado
பாதுகாப்பு

-
la reflekto
பிரதிபலிப்பு

-
la respubliko
குடியரசு

-
la risko
துணிந்து இறங்குதல்

-
la sekureco
பாதுகாப்பு

-
la sekreto
இரகசியம்

-
la sekso
செக்ஸ்/பாலினம்

-
la ombro
நிழல்

-
la grandeco
அளவு

-
la solidareco
ஒற்றுமை

-
la sukceso
வெற்றி

-
la subteno
ஆதரவு

-
la tradicio
பாரம்பரியம்

-
la pezo
எடை