சிறிய விலங்குகள்     
Malgrandaj bestoj

-

la formiko +

எறும்பு

-

la skarabo +

வண்டு

-

la birdo +

பறவை

-

la birdo-kaĝo +

பறவைக்கூண்டு

-

la nestkesto +

பறவை வீடு

-

la burdo +

வண்டு

-

la papilio +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

la raŭpo +

கம்பளிப்பூச்சி

-

la skolopendro +

பூரான்

-

la krabo +

நண்டு

-

la muŝo +

-

la rano +

தவளை

-

la orfiŝo +

தங்கமீன்

-

la lokusto +

வெட்டுக்கிளி

-

la kobajo +

வாலில்லாத பன்றி

-

la hamstro +

ஹாம்ஸ்டர்

-

la erinaco +

முள்ளம்பன்றி

-

la kolibro +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

la igvano +

உடும்பு

-

la insekto +

பூச்சி

-

la meduzo +

ஜெல்லிமீன்

-

la katido +

பூனைக் குட்டி

-

la kokcinelo +

பொன்வண்டு

-

la lacerto +

பல்லி

-

la pediko +

பேன்

-

la marmoto +

மர்மொட்

-

la kulo +

கொசு

-

la muso +

சுண்டெலி

-

la ostro +

முத்துச் சிப்பி

-

la skorpio +

தேள்

-

la hipokampo +

கடல் குதிரை

-

la konko +

சிப்பி

-

la salikoko +

இறால்

-

la araneo +

சிலந்தி பூச்சி

-

la araneaĵo +

சிலந்தி வலை

-

la marstelo +

நட்சத்திர மீன்

-

la vespo +

குளவி

-
la formiko
எறும்பு

-
la skarabo
வண்டு

-
la birdo
பறவை

-
la birdo-kaĝo
பறவைக்கூண்டு

-
la nestkesto
பறவை வீடு

-
la burdo
வண்டு

-
la papilio
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
la raŭpo
கம்பளிப்பூச்சி

-
la skolopendro
பூரான்

-
la krabo
நண்டு

-
la muŝo


-
la rano
தவளை

-
la orfiŝo
தங்கமீன்

-
la lokusto
வெட்டுக்கிளி

-
la kobajo
வாலில்லாத பன்றி

-
la hamstro
ஹாம்ஸ்டர்

-
la erinaco
முள்ளம்பன்றி

-
la kolibro
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
la igvano
உடும்பு

-
la insekto
பூச்சி

-
la meduzo
ஜெல்லிமீன்

-
la katido
பூனைக் குட்டி

-
la kokcinelo
பொன்வண்டு

-
la lacerto
பல்லி

-
la pediko
பேன்

-
la marmoto
மர்மொட்

-
la kulo
கொசு

-
la muso
சுண்டெலி

-
la ostro
முத்துச் சிப்பி

-
la skorpio
தேள்

-
la hipokampo
கடல் குதிரை

-
la konko
சிப்பி

-
la salikoko
இறால்

-
la araneo
சிலந்தி பூச்சி

-
la araneaĵo
சிலந்தி வலை

-
la marstelo
நட்சத்திர மீன்

-
la vespo
குளவி