மூலப்பொருட்கள்     
Materiales

-

el latón

பித்தளை

-

el cemento

சிமென்ட்

-

la cerámica

பீங்கான்

-

la tela

கைத்துணி

-

la tela

துணி

-

el algodón

பருத்தி

-

el cristal

படிகம்

-

la suciedad

அழுக்கு

-

el cuero

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

el metal

உலோகம்

-

el aceite

எண்ணெய்

-

el polvo

பொடி

-

la sal

உப்பு

-

la arena

மணல்

-

la chatarra

வீணான பொருள்கள்

-

la plata

வெள்ளி

-

la piedra

கல்

-

la paja

வைக்கோல்

-

la madera

மரம்

-

la lana

கம்பளி

-
el latón
பித்தளை

-
el cemento
சிமென்ட்

-
la cerámica
பீங்கான்

-
la tela
கைத்துணி

-
la tela
துணி

-
el algodón
பருத்தி

-
el cristal
படிகம்

-
la suciedad
அழுக்கு

-
el pegamento
பசை

-
el cuero
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
el metal
உலோகம்

-
el aceite
எண்ணெய்

-
el polvo
பொடி

-
la sal
உப்பு

-
la arena
மணல்

-
la chatarra
வீணான பொருள்கள்

-
la plata
வெள்ளி

-
la piedra
கல்

-
la paja
வைக்கோல்

-
la madera
மரம்

-
la lana
கம்பளி