வானிலை     
Tiempo

-

el barómetro +

காற்றழுத்தமானி

-

la nube +

மேகம்

-

el frío +

குளிர்ச்சி

-

la luna creciente +

பிறைச் சந்திரன்

-

la oscuridad +

இருள்

-

la sequía +

வறட்சி

-

la tierra +

புவி

-

la niebla +

மூடுபனி

-

la helada +

பனி

-

el hielo +

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

el calor +

வெப்பம்

-

el huracán +

புயல்

-

el carámbano +

உறை நீர் மணி

-

el relámpago +

மின்னல்

-

el meteoro +

எரி நட்சத்திரம்

-

la luna +

சந்திரன்

-

el arco iris +

வானவில்

-

la gota +

மழைத்துளி

-

la nieve +

பனி

-

el copo de nieve +

பனிச்செதில்

-

el muñeco de nieve +

பனி மனிதன்

-

la estrella +

நட்சத்திரம்

-

la tormenta +

புயல்

-

la marejada ciclónica +

புயல் எழுச்சி

-

el sol +

சூரியன்

-

el rayo de sol +

சூரியக் கதிர்கள்

-

la puesta de sol +

சூரிய அஸ்தமனம்

-

el termómetro +

வெப்பமானி

-

la tormenta eléctrica +

இடியுடன் கூடிய மழை

-

el crepúsculo +

அந்தி கருக்கல்

-

el tiempo +

வானிலை

-

la humedad +

ஈரமான நிலை

-

el viento +

வீசும் காற்று

-
el barómetro
காற்றழுத்தமானி

-
la nube
மேகம்

-
el frío
குளிர்ச்சி

-
la luna creciente
பிறைச் சந்திரன்

-
la oscuridad
இருள்

-
la sequía
வறட்சி

-
la tierra
புவி

-
la niebla
மூடுபனி

-
la helada
பனி

-
el hielo
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
el calor
வெப்பம்

-
el huracán
புயல்

-
el carámbano
உறை நீர் மணி

-
el relámpago
மின்னல்

-
el meteoro
எரி நட்சத்திரம்

-
la luna
சந்திரன்

-
el arco iris
வானவில்

-
la gota
மழைத்துளி

-
la nieve
பனி

-
el copo de nieve
பனிச்செதில்

-
el muñeco de nieve
பனி மனிதன்

-
la estrella
நட்சத்திரம்

-
la tormenta
புயல்

-
la marejada ciclónica
புயல் எழுச்சி

-
el sol
சூரியன்

-
el rayo de sol
சூரியக் கதிர்கள்

-
la puesta de sol
சூரிய அஸ்தமனம்

-
el termómetro
வெப்பமானி

-
la tormenta eléctrica
இடியுடன் கூடிய மழை

-
el crepúsculo
அந்தி கருக்கல்

-
el tiempo
வானிலை

-
la humedad
ஈரமான நிலை

-
el viento
வீசும் காற்று