கருத்தியலான பதங்கள்     
Abstraktit käsitteet

-

hallinto

நிர்வாகம்

-

mainonta

விளம்பர பிரசாரம்

-

nuoli

அம்பு

-

kielto

தடை

-

ura

பணித்துறை

-

keskus

மையம்

-

valinta

தேர்ந்தெடுப்பு

-

yhteistyö

உடனுழைப்பு

-

väri

நிறம்

-

kontakti

தொடர்பு

-

vaara

ஆபத்து

-

rakkaudenosoitus

காதல் அறிவிப்பு

-

taantuma

சரிவு

-

määritelmä

வரையறை

-

erilaisuus

வேறுபாடு

-

vaikeus

கஷ்டம்

-

suunta

திசை

-

löytö

கண்டுபிடித்தல்

-

epäjärjestys

கோளாறு

-

etäisyys

தொலைவு

-

välimatka

தூரம்

-

monimuotoisuus

பன்முகத்தன்மை

-

ponnistus

முயற்சி

-

tutkimusmatka

ஆய்வு

-

kaatuminen

வீழ்ச்சி

-

voima

வலிமை

-

tuoksu

வாசனை

-

vapaus

சுதந்திரம்

-

aave

பேய்

-

puolikas

பாதி

-

korkeus

உயரம்

-

apu

உதவி

-

piilopaikka

மறைவிடம்

-

kotimaa

தாய்நாடு

-

puhtaus

சுகாதாரம்

-

ajatus

யோசனை

-

illuusio

மாயை

-

mielikuvitus

கற்பனைத்திறன்

-

älykkyys

அறிவு

-

kutsu

அழைப்பு

-

oikeus

நீதி

-

valo

ஒளி

-

ilme

தோற்றம்

-

menetys

இழப்பு

-

suurennus

பெரிதாக்குதல்

-

virhe

தவறு

-

murha

கொலை

-

kansakunta

தேசம்

-

uutuus

புதுமை

-

vaihtoehto

விருப்பத்தேர்வு

-

kärsivällisyys

பொறுமை

-

suunnittelu

திட்டமிடல்

-

ongelma

பிரச்சினை

-

suojaus

பாதுகாப்பு

-

heijastus

பிரதிபலிப்பு

-

tasavalta

குடியரசு

-

riski

துணிந்து இறங்குதல்

-

turvallisuus

பாதுகாப்பு

-

salaisuus

இரகசியம்

-

sukupuoli

செக்ஸ்/பாலினம்

-

varjo

நிழல்

-

koko

அளவு

-

solidaarisuus

ஒற்றுமை

-

menestys

வெற்றி

-

tuki

ஆதரவு

-

perinne

பாரம்பரியம்

-

paino

எடை

-
hallinto
நிர்வாகம்

-
mainonta
விளம்பர பிரசாரம்

-
nuoli
அம்பு

-
kielto
தடை

-
ura
பணித்துறை

-
keskus
மையம்

-
valinta
தேர்ந்தெடுப்பு

-
yhteistyö
உடனுழைப்பு

-
väri
நிறம்

-
kontakti
தொடர்பு

-
vaara
ஆபத்து

-
rakkaudenosoitus
காதல் அறிவிப்பு

-
taantuma
சரிவு

-
määritelmä
வரையறை

-
erilaisuus
வேறுபாடு

-
vaikeus
கஷ்டம்

-
suunta
திசை

-
löytö
கண்டுபிடித்தல்

-
epäjärjestys
கோளாறு

-
etäisyys
தொலைவு

-
välimatka
தூரம்

-
monimuotoisuus
பன்முகத்தன்மை

-
ponnistus
முயற்சி

-
tutkimusmatka
ஆய்வு

-
kaatuminen
வீழ்ச்சி

-
voima
வலிமை

-
tuoksu
வாசனை

-
vapaus
சுதந்திரம்

-
aave
பேய்

-
puolikas
பாதி

-
korkeus
உயரம்

-
apu
உதவி

-
piilopaikka
மறைவிடம்

-
kotimaa
தாய்நாடு

-
puhtaus
சுகாதாரம்

-
ajatus
யோசனை

-
illuusio
மாயை

-
mielikuvitus
கற்பனைத்திறன்

-
älykkyys
அறிவு

-
kutsu
அழைப்பு

-
oikeus
நீதி

-
valo
ஒளி

-
ilme
தோற்றம்

-
menetys
இழப்பு

-
suurennus
பெரிதாக்குதல்

-
virhe
தவறு

-
murha
கொலை

-
kansakunta
தேசம்

-
uutuus
புதுமை

-
vaihtoehto
விருப்பத்தேர்வு

-
kärsivällisyys
பொறுமை

-
suunnittelu
திட்டமிடல்

-
ongelma
பிரச்சினை

-
suojaus
பாதுகாப்பு

-
heijastus
பிரதிபலிப்பு

-
tasavalta
குடியரசு

-
riski
துணிந்து இறங்குதல்

-
turvallisuus
பாதுகாப்பு

-
salaisuus
இரகசியம்

-
sukupuoli
செக்ஸ்/பாலினம்

-
varjo
நிழல்

-
koko
அளவு

-
solidaarisuus
ஒற்றுமை

-
menestys
வெற்றி

-
tuki
ஆதரவு

-
perinne
பாரம்பரியம்

-
paino
எடை