தொழில்நுட்பம்     
Technologie

-

la pompe à air

காற்றடிக்கும் குழாய்

-

la photo aérienne

வான்வழி நிழற்படம்

-

le roulement à billes

தாங்கிப் பந்து

-

la batterie

மின்கலன்

-

la chaîne de bicyclette

சைக்கிள் சங்கிலி

-

le câble

கேபிள்

-

l'enrouleur de câble

வடச்சுருள்

-

l'appareil photo

கேமரா

-

la cassette

ஒலிப் பேழை

-

le chargeur

மின்னூட்டி

-

le cockpit

விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-

la roue dentée

பற்சக்கரம்

-

le cadenas à combinaison

எண்வரிசைப் பூட்டு

-

l'ordinateur

கணினி

-

la grue

க்ரேன் இயந்திரம்

-

le bureau

மேசைக் கணினி

-

la plate-forme de forage

தோண்டும் ரிக்

-

le lecteur

இயக்கி

-

le dvd

டிவிடி

-

le moteur électrique

மின்னோடி

-

l'énergie

மின்சக்தி

-

l'excavatrice

தோண்டு பொறி

-

le télécopieur

தொலைநகல் இயந்திரம்

-

la caméra

பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-

la disquette

நெகிழ் வட்டு

-

les lunettes de protection

மூக்குக் கண்ணாடி

-

le disque dur

நிலைவட்டு

-

la manette

இயக்குப்பிடி

-

la touche

சாவி

-

l'atterrissage

இறங்குதல்

-

l'ordinateur portable

மடிக்கணினி

-

la tondeuse à gazon

புல்தரைச் செதுக்கி

-

l'objectif

காமரா கண்ணாடி

-

la machine

எந்திரம்

-

l'hélice marine

கடல் உந்தி

-

la mine

சுரங்கம்

-

la prise multiple

பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-

l'imprimante

அச்சுப்பொறி

-

le programme

கணினி நிரல்

-

l'hélice

உந்தி

-

la pompe

விசைக்குழாய்

-

le tourne-disque

ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-

la télécommande

தொலைக் கட்டுப்பாடு

-

le robot

இயந்திர மனிதன்

-

l'antenne satellite

செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-

la machine à coudre

தையல் இயந்திரம்

-

la diapositive

ஸ்லைடு படம்

-

la technologie solaire

சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-

la navette spatiale

விண்கலம்

-

le rouleau compresseur

வெப்ப உருளி

-

la suspension

இடைநிறுத்தல்

-

l'interrupteur

ஸ்விட்ச்

-

le mètre ruban

அளவு நாடா

-

la technologie

தொழில்நுட்பம்

-

le téléphone

தொலை பேசி

-

le téléobjectif

தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-

le télescope

தொலைநோக்கி

-

la clé USB

யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-

la soupape

அடைப்பிதழ்

-

la caméra vidéo

வீடியோ கேமரா

-

la tension

மின்னழுத்தம்

-

la roue à eau

நீர்ச் சக்கரம்

-

l'éolienne

காற்றாலை விசையாழி

-

le moulin à vent

காற்றாலை

-
la pompe à air
காற்றடிக்கும் குழாய்

-
la photo aérienne
வான்வழி நிழற்படம்

-
le roulement à billes
தாங்கிப் பந்து

-
la batterie
மின்கலன்

-
la chaîne de bicyclette
சைக்கிள் சங்கிலி

-
le câble
கேபிள்

-
l'enrouleur de câble
வடச்சுருள்

-
l'appareil photo
கேமரா

-
la cassette
ஒலிப் பேழை

-
le chargeur
மின்னூட்டி

-
le cockpit
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-
la roue dentée
பற்சக்கரம்

-
le cadenas à combinaison
எண்வரிசைப் பூட்டு

-
l'ordinateur
கணினி

-
la grue
க்ரேன் இயந்திரம்

-
le bureau
மேசைக் கணினி

-
la plate-forme de forage
தோண்டும் ரிக்

-
le lecteur
இயக்கி

-
le dvd
டிவிடி

-
le moteur électrique
மின்னோடி

-
l'énergie
மின்சக்தி

-
l'excavatrice
தோண்டு பொறி

-
le télécopieur
தொலைநகல் இயந்திரம்

-
la caméra
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-
la disquette
நெகிழ் வட்டு

-
les lunettes de protection
மூக்குக் கண்ணாடி

-
le disque dur
நிலைவட்டு

-
la manette
இயக்குப்பிடி

-
la touche
சாவி

-
l'atterrissage
இறங்குதல்

-
l'ordinateur portable
மடிக்கணினி

-
la tondeuse à gazon
புல்தரைச் செதுக்கி

-
l'objectif
காமரா கண்ணாடி

-
la machine
எந்திரம்

-
l'hélice marine
கடல் உந்தி

-
la mine
சுரங்கம்

-
la prise multiple
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-
l'imprimante
அச்சுப்பொறி

-
le programme
கணினி நிரல்

-
l'hélice
உந்தி

-
la pompe
விசைக்குழாய்

-
le tourne-disque
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-
la télécommande
தொலைக் கட்டுப்பாடு

-
le robot
இயந்திர மனிதன்

-
l'antenne satellite
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-
la machine à coudre
தையல் இயந்திரம்

-
la diapositive
ஸ்லைடு படம்

-
la technologie solaire
சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-
la navette spatiale
விண்கலம்

-
le rouleau compresseur
வெப்ப உருளி

-
la suspension
இடைநிறுத்தல்

-
l'interrupteur
ஸ்விட்ச்

-
le mètre ruban
அளவு நாடா

-
la technologie
தொழில்நுட்பம்

-
le téléphone
தொலை பேசி

-
le téléobjectif
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-
le télescope
தொலைநோக்கி

-
la clé USB
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-
la soupape
அடைப்பிதழ்

-
la caméra vidéo
வீடியோ கேமரா

-
la tension
மின்னழுத்தம்

-
la roue à eau
நீர்ச் சக்கரம்

-
l'éolienne
காற்றாலை விசையாழி

-
le moulin à vent
காற்றாலை