மூலப்பொருட்கள்     
Matériaux

-

le cuivre +

பித்தளை

-

le ciment +

சிமென்ட்

-

la céramique +

பீங்கான்

-

le tissu +

கைத்துணி

-

l'étoffe +

துணி

-

le coton +

பருத்தி

-

le cristal +

படிகம்

-

la saleté +

அழுக்கு

-

la colle +

பசை

-

le cuir +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

le métal +

உலோகம்

-

l'huile +

எண்ணெய்

-

la poudre +

பொடி

-

le sel +

உப்பு

-

le sable +

மணல்

-

la ferraille +

வீணான பொருள்கள்

-

l'argent +

வெள்ளி

-

la pierre +

கல்

-

la paille +

வைக்கோல்

-

le bois +

மரம்

-

la laine +

கம்பளி

-
le cuivre
பித்தளை

-
le ciment
சிமென்ட்

-
la céramique
பீங்கான்

-
le tissu
கைத்துணி

-
l'étoffe
துணி

-
le coton
பருத்தி

-
le cristal
படிகம்

-
la saleté
அழுக்கு

-
la colle
பசை

-
le cuir
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
le métal
உலோகம்

-
l'huile
எண்ணெய்

-
la poudre
பொடி

-
le sel
உப்பு

-
le sable
மணல்

-
la ferraille
வீணான பொருள்கள்

-
l'argent
வெள்ளி

-
la pierre
கல்

-
la paille
வைக்கோல்

-
le bois
மரம்

-
la laine
கம்பளி