வானிலை     
Météo

-

le baromètre

காற்றழுத்தமானி

-

le nuage

மேகம்

-

le froid

குளிர்ச்சி

-

le croissant de lune

பிறைச் சந்திரன்

-

l'obscurité

இருள்

-

la sécheresse

வறட்சி

-

la terre

புவி

-

le brouillard

மூடுபனி

-

le gel

பனி

-

le verglas

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

la chaleur

வெப்பம்

-

l'ouragan

புயல்

-

la stalactite

உறை நீர் மணி

-

la foudre

மின்னல்

-

le/la météorite

எரி நட்சத்திரம்

-

la lune

சந்திரன்

-

l'arc-en-ciel

வானவில்

-

la goutte d'eau

மழைத்துளி

-

la neige

பனி

-

le flocon de neige

பனிச்செதில்

-

le bonhomme de neige

பனி மனிதன்

-

l'étoile

நட்சத்திரம்

-

l'orage

புயல்

-

l'onde de tempête

புயல் எழுச்சி

-

le soleil

சூரியன்

-

le rayon de soleil

சூரியக் கதிர்கள்

-

le crépuscule

சூரிய அஸ்தமனம்

-

le thermomètre

வெப்பமானி

-

l'orage

இடியுடன் கூடிய மழை

-

la tombée de la nuit

அந்தி கருக்கல்

-

le temps

வானிலை

-

l'humidité

ஈரமான நிலை

-

le vent

வீசும் காற்று

-
le baromètre
காற்றழுத்தமானி

-
le nuage
மேகம்

-
le froid
குளிர்ச்சி

-
le croissant de lune
பிறைச் சந்திரன்

-
l'obscurité
இருள்

-
la sécheresse
வறட்சி

-
la terre
புவி

-
le brouillard
மூடுபனி

-
le gel
பனி

-
le verglas
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
la chaleur
வெப்பம்

-
l'ouragan
புயல்

-
la stalactite
உறை நீர் மணி

-
la foudre
மின்னல்

-
le/la météorite
எரி நட்சத்திரம்

-
la lune
சந்திரன்

-
l'arc-en-ciel
வானவில்

-
la goutte d'eau
மழைத்துளி

-
la neige
பனி

-
le flocon de neige
பனிச்செதில்

-
le bonhomme de neige
பனி மனிதன்

-
l'étoile
நட்சத்திரம்

-
l'orage
புயல்

-
l'onde de tempête
புயல் எழுச்சி

-
le soleil
சூரியன்

-
le rayon de soleil
சூரியக் கதிர்கள்

-
le crépuscule
சூரிய அஸ்தமனம்

-
le thermomètre
வெப்பமானி

-
l'orage
இடியுடன் கூடிய மழை

-
la tombée de la nuit
அந்தி கருக்கல்

-
le temps
வானிலை

-
l'humidité
ஈரமான நிலை

-
le vent
வீசும் காற்று