வாங்குதல்     
Shopping

-

la boulangerie +

அடுமனை

-

le code-barres +

பட்டை குறி

-

la librairie +

புத்தகக் கடை

-

le café +

சிற்றுண்டி விடுதி

-

la droguerie +

மருந்துக்கடை

-

le nettoyage à sec +

உலர் சலவை

-

le fleuriste +

பூக் கடை

-

le cadeau +

பரிசுப்பொருள்

-

le marché +

அங்காடி

-

la halle +

சந்தை மண்டபம்

-

le kiosque à journaux +

செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-

la pharmacie +

மருந்தகம்

-

le bureau de poste +

அஞ்சல் அலுவலகம்

-

la poterie +

மண்பாண்ட அங்காடி

-

la vente +

விற்பனை

-

la boutique +

கடை

-

les achats +

பொருள் வாங்குதல்

-

le sac +

ஷாப்பிங் பை

-

le panier +

ஷாப்பிங் கூடை

-

le caddie +

ஷாப்பிங் வண்டி

-

le shopping +

ஷாப்பிங் சுற்றுலா

-
la boulangerie
அடுமனை

-
le code-barres
பட்டை குறி

-
la librairie
புத்தகக் கடை

-
le café
சிற்றுண்டி விடுதி

-
la droguerie
மருந்துக்கடை

-
le nettoyage à sec
உலர் சலவை

-
le fleuriste
பூக் கடை

-
le cadeau
பரிசுப்பொருள்

-
le marché
அங்காடி

-
la halle
சந்தை மண்டபம்

-
le kiosque à journaux
செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-
la pharmacie
மருந்தகம்

-
le bureau de poste
அஞ்சல் அலுவலகம்

-
la poterie
மண்பாண்ட அங்காடி

-
la vente
விற்பனை

-
la boutique
கடை

-
les achats
பொருள் வாங்குதல்

-
le sac
ஷாப்பிங் பை

-
le panier
ஷாப்பிங் கூடை

-
le caddie
ஷாப்பிங் வண்டி

-
le shopping
ஷாப்பிங் சுற்றுலா