பெரிய விலங்குகள்     
Grands animaux

-

l'alligator +

முதலை

-

les bois +

கிளைமான்கள்

-

le babouin +

பெருங்குரங்கு

-

l'ours +

கரடி

-

le buffle +

எருமை

-

le chameau +

ஒட்டகம்

-

le guépard +

சிறுத்தைப்புலி

-

la vache +

மாடு

-

le crocodile +

முதலை

-

le dinosaure +

டைனோசர்

-

l'âne +

கழுதை

-

le dragon +

டிராகன்

-

l'éléphant +

யானை

-

la girafe +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

le gorille +

மனிதக்குரங்கு

-

l'hippopotame +

நீர்யானை

-

le cheval +

குதிரை

-

le kangourou +

கங்காரு

-

le léopard +

சிறுத்தை

-

le lion +

சிங்கம்

-

le lama +

லாமா

-

le lynx +

லின்க்ஸ்

-

le monstre +

அசாதாரன மிருகம்

-

l'orignal +

கடமான்

-

l'autruche +

தீக்கோழி

-

le panda +

பாண்டா

-

le cochon +

பன்றி

-

l'ours polaire +

துருவக் கரடி

-

le puma +

பூமா

-

le rhinocéros +

காண்டாமிருகம்

-

le cerf +

ஆண் கலைமான்

-

le tigre +

புலி

-

le morse +

கடற்பசு

-

le cheval sauvage +

காட்டு குதிரை

-

le zèbre +

வரிக்குதிரை

-
l'alligator
முதலை

-
les bois
கிளைமான்கள்

-
le babouin
பெருங்குரங்கு

-
l'ours
கரடி

-
le buffle
எருமை

-
le chameau
ஒட்டகம்

-
le guépard
சிறுத்தைப்புலி

-
la vache
மாடு

-
le crocodile
முதலை

-
le dinosaure
டைனோசர்

-
l'âne
கழுதை

-
le dragon
டிராகன்

-
l'éléphant
யானை

-
la girafe
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
le gorille
மனிதக்குரங்கு

-
l'hippopotame
நீர்யானை

-
le cheval
குதிரை

-
le kangourou
கங்காரு

-
le léopard
சிறுத்தை

-
le lion
சிங்கம்

-
le lama
லாமா

-
le lynx
லின்க்ஸ்

-
le monstre
அசாதாரன மிருகம்

-
l'orignal
கடமான்

-
l'autruche
தீக்கோழி

-
le panda
பாண்டா

-
le cochon
பன்றி

-
l'ours polaire
துருவக் கரடி

-
le puma
பூமா

-
le rhinocéros
காண்டாமிருகம்

-
le cerf
ஆண் கலைமான்

-
le tigre
புலி

-
le morse
கடற்பசு

-
le cheval sauvage
காட்டு குதிரை

-
le zèbre
வரிக்குதிரை