சிறிய விலங்குகள்     
Petits animaux

-

la fourmi +

எறும்பு

-

le scarabée +

வண்டு

-

l'oiseau +

பறவை

-

la cage à oiseaux +

பறவைக்கூண்டு

-

le nichoir +

பறவை வீடு

-

le bourdon +

வண்டு

-

le papillon +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

la chenille +

கம்பளிப்பூச்சி

-

le mille-pattes +

பூரான்

-

le crabe +

நண்டு

-

la mouche +

-

la grenouille +

தவளை

-

le poisson rouge +

தங்கமீன்

-

la sauterelle +

வெட்டுக்கிளி

-

le cochon d'Inde +

வாலில்லாத பன்றி

-

le hamster +

ஹாம்ஸ்டர்

-

le hérisson +

முள்ளம்பன்றி

-

le colibri +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

l'iguane +

உடும்பு

-

l'insecte +

பூச்சி

-

la méduse +

ஜெல்லிமீன்

-

le chaton +

பூனைக் குட்டி

-

la coccinelle +

பொன்வண்டு

-

le lézard +

பல்லி

-

le puceron +

பேன்

-

la marmotte +

மர்மொட்

-

le moustique +

கொசு

-

la souris +

சுண்டெலி

-

l'huître +

முத்துச் சிப்பி

-

le scorpion +

தேள்

-

l'hippocampe +

கடல் குதிரை

-

la coquille +

சிப்பி

-

la crevette +

இறால்

-

l'araignée +

சிலந்தி பூச்சி

-

la toile d'araignée +

சிலந்தி வலை

-

l'étoile de mer +

நட்சத்திர மீன்

-

la guêpe +

குளவி

-
la fourmi
எறும்பு

-
le scarabée
வண்டு

-
l'oiseau
பறவை

-
la cage à oiseaux
பறவைக்கூண்டு

-
le nichoir
பறவை வீடு

-
le bourdon
வண்டு

-
le papillon
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
la chenille
கம்பளிப்பூச்சி

-
le mille-pattes
பூரான்

-
le crabe
நண்டு

-
la mouche


-
la grenouille
தவளை

-
le poisson rouge
தங்கமீன்

-
la sauterelle
வெட்டுக்கிளி

-
le cochon d'Inde
வாலில்லாத பன்றி

-
le hamster
ஹாம்ஸ்டர்

-
le hérisson
முள்ளம்பன்றி

-
le colibri
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
l'iguane
உடும்பு

-
l'insecte
பூச்சி

-
la méduse
ஜெல்லிமீன்

-
le chaton
பூனைக் குட்டி

-
la coccinelle
பொன்வண்டு

-
le lézard
பல்லி

-
le puceron
பேன்

-
la marmotte
மர்மொட்

-
le moustique
கொசு

-
la souris
சுண்டெலி

-
l'huître
முத்துச் சிப்பி

-
le scorpion
தேள்

-
l'hippocampe
கடல் குதிரை

-
la coquille
சிப்பி

-
la crevette
இறால்

-
l'araignée
சிலந்தி பூச்சி

-
la toile d'araignée
சிலந்தி வலை

-
l'étoile de mer
நட்சத்திர மீன்

-
la guêpe
குளவி