பெரிய விலங்குகள்     
Nagy állatok

-

aligátor

முதலை

-

agancs

கிளைமான்கள்

-

pávián

பெருங்குரங்கு

-

medve

கரடி

-

bivaly

எருமை

-

teve

ஒட்டகம்

-

gepárd

சிறுத்தைப்புலி

-

tehén

மாடு

-

krokodil

முதலை

-

dinoszaurusz

டைனோசர்

-

szamár

கழுதை

-

sárkány

டிராகன்

-

elefánt

யானை

-

zsiráf

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

gorilla

மனிதக்குரங்கு

-

víziló

நீர்யானை

-

குதிரை

-

kenguru

கங்காரு

-

leopárd

சிறுத்தை

-

oroszlán

சிங்கம்

-

láma

லாமா

-

hiúz

லின்க்ஸ்

-

szörny

அசாதாரன மிருகம்

-

jávorszarvas

கடமான்

-

strucc

தீக்கோழி

-

panda

பாண்டா

-

disznó

பன்றி

-

jegesmedve

துருவக் கரடி

-

puma

பூமா

-

orrszarvú

காண்டாமிருகம்

-

szarvas

ஆண் கலைமான்

-

tigris

புலி

-

rozmár

கடற்பசு

-

vadló

காட்டு குதிரை

-

zebra

வரிக்குதிரை

-
aligátor
முதலை

-
agancs
கிளைமான்கள்

-
pávián
பெருங்குரங்கு

-
medve
கரடி

-
bivaly
எருமை

-
teve
ஒட்டகம்

-
gepárd
சிறுத்தைப்புலி

-
tehén
மாடு

-
krokodil
முதலை

-
dinoszaurusz
டைனோசர்

-
szamár
கழுதை

-
sárkány
டிராகன்

-
elefánt
யானை

-
zsiráf
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
gorilla
மனிதக்குரங்கு

-
víziló
நீர்யானை

-

குதிரை

-
kenguru
கங்காரு

-
leopárd
சிறுத்தை

-
oroszlán
சிங்கம்

-
láma
லாமா

-
hiúz
லின்க்ஸ்

-
szörny
அசாதாரன மிருகம்

-
jávorszarvas
கடமான்

-
strucc
தீக்கோழி

-
panda
பாண்டா

-
disznó
பன்றி

-
jegesmedve
துருவக் கரடி

-
puma
பூமா

-
orrszarvú
காண்டாமிருகம்

-
szarvas
ஆண் கலைமான்

-
tigris
புலி

-
rozmár
கடற்பசு

-
vadló
காட்டு குதிரை

-
zebra
வரிக்குதிரை