கருத்தியலான பதங்கள்     
추상어

-

행정
haengjeong

நிர்வாகம்

-

광고
gwang-go

விளம்பர பிரசாரம்

-

화살표
hwasalpyo

அம்பு

-

경력
gyeonglyeog

பணித்துறை

-

중심
jungsim

மையம்

-

선택
seontaeg

தேர்ந்தெடுப்பு

-

협업
hyeob-eob

உடனுழைப்பு

-

색상
saegsang

நிறம்

-

연락처
yeonlagcheo

தொடர்பு

-

위험
wiheom

ஆபத்து

-

사랑의 맹세
salang-ui maengse

காதல் அறிவிப்பு

-

하락
halag

சரிவு

-

정의
jeong-ui

வரையறை

-

차이
chai

வேறுபாடு

-

어려움
eolyeoum

கஷ்டம்

-

방향
banghyang

திசை

-

발견
balgyeon

கண்டுபிடித்தல்

-

엉망
eongmang

கோளாறு

-

거리
geoli

தொலைவு

-

거리
geoli

தூரம்

-

다양성
dayangseong

பன்முகத்தன்மை

-

노력
nolyeog

முயற்சி

-

탐사
tamsa

ஆய்வு

-

추락
chulag

வீழ்ச்சி

-


him

வலிமை

-

향기
hyang-gi

வாசனை

-

자유
jayu

சுதந்திரம்

-

유령
yulyeong

பேய்

-

절반
jeolban

பாதி

-

높이
nop-i

உயரம்

-

도움
doum

உதவி

-

은신처
eunsincheo

மறைவிடம்

-

조국
jogug

தாய்நாடு

-

위생
wisaeng

சுகாதாரம்

-

아이디어
aidieo

யோசனை

-

환상
hwansang

மாயை

-

상상력
sangsanglyeog

கற்பனைத்திறன்

-

지능
jineung

அறிவு

-

초대장
chodaejang

அழைப்பு

-

정의
jeong-ui

நீதி

-


bich

ஒளி

-


bom

தோற்றம்

-

손실
sonsil

இழப்பு

-

확대
hwagdae

பெரிதாக்குதல்

-

실수
silsu

தவறு

-

살인
sal-in

கொலை

-

국가
gugga

தேசம்

-

새로움
saeloum

புதுமை

-

선택권
seontaeggwon

விருப்பத்தேர்வு

-

인내
innae

பொறுமை

-

계획
gyehoeg

திட்டமிடல்

-

문제
munje

பிரச்சினை

-

보호
boho

பாதுகாப்பு

-

반사
bansa

பிரதிபலிப்பு

-

공화국
gonghwagug

குடியரசு

-

위험
wiheom

துணிந்து இறங்குதல்

-

안전
anjeon

பாதுகாப்பு

-

비밀
bimil

இரகசியம்

-

섹스
segseu

செக்ஸ்/பாலினம்

-

그림자
geulimja

நிழல்

-

크기
keugi

அளவு

-

연대
yeondae

ஒற்றுமை

-

성공
seong-gong

வெற்றி

-

지원
jiwon

ஆதரவு

-

전통
jeontong

பாரம்பரியம்

-

무게
muge

எடை

-
행정
haengjeong
நிர்வாகம்

-
광고
gwang-go
விளம்பர பிரசாரம்

-
화살표
hwasalpyo
அம்பு

-
금지
geumji
தடை

-
경력
gyeonglyeog
பணித்துறை

-
중심
jungsim
மையம்

-
선택
seontaeg
தேர்ந்தெடுப்பு

-
협업
hyeob-eob
உடனுழைப்பு

-
색상
saegsang
நிறம்

-
연락처
yeonlagcheo
தொடர்பு

-
위험
wiheom
ஆபத்து

-
사랑의 맹세
salang-ui maengse
காதல் அறிவிப்பு

-
하락
halag
சரிவு

-
정의
jeong-ui
வரையறை

-
차이
chai
வேறுபாடு

-
어려움
eolyeoum
கஷ்டம்

-
방향
banghyang
திசை

-
발견
balgyeon
கண்டுபிடித்தல்

-
엉망
eongmang
கோளாறு

-
거리
geoli
தொலைவு

-
거리
geoli
தூரம்

-
다양성
dayangseong
பன்முகத்தன்மை

-
노력
nolyeog
முயற்சி

-
탐사
tamsa
ஆய்வு

-
추락
chulag
வீழ்ச்சி

-

him
வலிமை

-
향기
hyang-gi
வாசனை

-
자유
jayu
சுதந்திரம்

-
유령
yulyeong
பேய்

-
절반
jeolban
பாதி

-
높이
nop-i
உயரம்

-
도움
doum
உதவி

-
은신처
eunsincheo
மறைவிடம்

-
조국
jogug
தாய்நாடு

-
위생
wisaeng
சுகாதாரம்

-
아이디어
aidieo
யோசனை

-
환상
hwansang
மாயை

-
상상력
sangsanglyeog
கற்பனைத்திறன்

-
지능
jineung
அறிவு

-
초대장
chodaejang
அழைப்பு

-
정의
jeong-ui
நீதி

-

bich
ஒளி

-

bom
தோற்றம்

-
손실
sonsil
இழப்பு

-
확대
hwagdae
பெரிதாக்குதல்

-
실수
silsu
தவறு

-
살인
sal-in
கொலை

-
국가
gugga
தேசம்

-
새로움
saeloum
புதுமை

-
선택권
seontaeggwon
விருப்பத்தேர்வு

-
인내
innae
பொறுமை

-
계획
gyehoeg
திட்டமிடல்

-
문제
munje
பிரச்சினை

-
보호
boho
பாதுகாப்பு

-
반사
bansa
பிரதிபலிப்பு

-
공화국
gonghwagug
குடியரசு

-
위험
wiheom
துணிந்து இறங்குதல்

-
안전
anjeon
பாதுகாப்பு

-
비밀
bimil
இரகசியம்

-
섹스
segseu
செக்ஸ்/பாலினம்

-
그림자
geulimja
நிழல்

-
크기
keugi
அளவு

-
연대
yeondae
ஒற்றுமை

-
성공
seong-gong
வெற்றி

-
지원
jiwon
ஆதரவு

-
전통
jeontong
பாரம்பரியம்

-
무게
muge
எடை