வானிலை     
날씨

-

기압계
giabgye

காற்றழுத்தமானி

-

구름
guleum

மேகம்

-

추위
chuwi

குளிர்ச்சி

-

초승달
choseungdal

பிறைச் சந்திரன்

-

어둠
eodum

இருள்

-

가뭄
gamum

வறட்சி

-

지구
jigu

புவி

-

안개
angae

மூடுபனி

-

유약
yuyag

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

더위
deowi

வெப்பம்

-

태풍
taepung

புயல்

-

고드름
godeuleum

உறை நீர் மணி

-

번개
beongae

மின்னல்

-

유성
yuseong

எரி நட்சத்திரம்

-


dal

சந்திரன்

-

무지개
mujigae

வானவில்

-

빗방울
bisbang-ul

மழைத்துளி

-


nun

பனி

-

눈송이
nunsong-i

பனிச்செதில்

-

눈사람
nunsalam

பனி மனிதன்

-


byeol

நட்சத்திரம்

-

폭풍
pogpung

புயல்

-

폭풍 해일
pogpung haeil

புயல் எழுச்சி

-


hae

சூரியன்

-

햇살
haes-sal

சூரியக் கதிர்கள்

-

일몰
ilmol

சூரிய அஸ்தமனம்

-

온도계
ondogye

வெப்பமானி

-

뇌우
noeu

இடியுடன் கூடிய மழை

-

황혼
hwanghon

அந்தி கருக்கல்

-

날씨
nalssi

வானிலை

-

젖은 상태
jeoj-eun sangtae

ஈரமான நிலை

-

바람
balam

வீசும் காற்று

-
기압계
giabgye
காற்றழுத்தமானி

-
구름
guleum
மேகம்

-
추위
chuwi
குளிர்ச்சி

-
초승달
choseungdal
பிறைச் சந்திரன்

-
어둠
eodum
இருள்

-
가뭄
gamum
வறட்சி

-
지구
jigu
புவி

-
안개
angae
மூடுபனி

-
서리
seoli
பனி

-
유약
yuyag
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
더위
deowi
வெப்பம்

-
태풍
taepung
புயல்

-
고드름
godeuleum
உறை நீர் மணி

-
번개
beongae
மின்னல்

-
유성
yuseong
எரி நட்சத்திரம்

-

dal
சந்திரன்

-
무지개
mujigae
வானவில்

-
빗방울
bisbang-ul
மழைத்துளி

-

nun
பனி

-
눈송이
nunsong-i
பனிச்செதில்

-
눈사람
nunsalam
பனி மனிதன்

-

byeol
நட்சத்திரம்

-
폭풍
pogpung
புயல்

-
폭풍 해일
pogpung haeil
புயல் எழுச்சி

-

hae
சூரியன்

-
햇살
haes-sal
சூரியக் கதிர்கள்

-
일몰
ilmol
சூரிய அஸ்தமனம்

-
온도계
ondogye
வெப்பமானி

-
뇌우
noeu
இடியுடன் கூடிய மழை

-
황혼
hwanghon
அந்தி கருக்கல்

-
날씨
nalssi
வானிலை

-
젖은 상태
jeoj-eun sangtae
ஈரமான நிலை

-
바람
balam
வீசும் காற்று