வானிலை     
Weer

-

de barometer

காற்றழுத்தமானி

-

de wolk

மேகம்

-

de kou

குளிர்ச்சி

-

de halve maan

பிறைச் சந்திரன்

-

de duisternis

இருள்

-

de droogte

வறட்சி

-

de aarde

புவி

-

de mist

மூடுபனி

-

de vorst

பனி

-

de gladheid

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

de warmte

வெப்பம்

-

de orkaan

புயல்

-

de ijspegels

உறை நீர் மணி

-

de bliksem

மின்னல்

-

de meteoor

எரி நட்சத்திரம்

-

de maan

சந்திரன்

-

de regenboog

வானவில்

-

de regendruppel

மழைத்துளி

-

de sneeuw

பனி

-

de sneeuwvlok

பனிச்செதில்

-

de sneeuwpop

பனி மனிதன்

-

de ster

நட்சத்திரம்

-

de storm

புயல்

-

de stormvloed

புயல் எழுச்சி

-

de zon

சூரியன்

-

de zonnestraal

சூரியக் கதிர்கள்

-

de zonsondergang

சூரிய அஸ்தமனம்

-

de thermometer

வெப்பமானி

-

het onweer

இடியுடன் கூடிய மழை

-

de schemering

அந்தி கருக்கல்

-

het weer

வானிலை

-

de nattigheid

ஈரமான நிலை

-

de wind

வீசும் காற்று

-
de barometer
காற்றழுத்தமானி

-
de wolk
மேகம்

-
de kou
குளிர்ச்சி

-
de halve maan
பிறைச் சந்திரன்

-
de duisternis
இருள்

-
de droogte
வறட்சி

-
de aarde
புவி

-
de mist
மூடுபனி

-
de vorst
பனி

-
de gladheid
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
de warmte
வெப்பம்

-
de orkaan
புயல்

-
de ijspegels
உறை நீர் மணி

-
de bliksem
மின்னல்

-
de meteoor
எரி நட்சத்திரம்

-
de maan
சந்திரன்

-
de regenboog
வானவில்

-
de regendruppel
மழைத்துளி

-
de sneeuw
பனி

-
de sneeuwvlok
பனிச்செதில்

-
de sneeuwpop
பனி மனிதன்

-
de ster
நட்சத்திரம்

-
de storm
புயல்

-
de stormvloed
புயல் எழுச்சி

-
de zon
சூரியன்

-
de zonnestraal
சூரியக் கதிர்கள்

-
de zonsondergang
சூரிய அஸ்தமனம்

-
de thermometer
வெப்பமானி

-
het onweer
இடியுடன் கூடிய மழை

-
de schemering
அந்தி கருக்கல்

-
het weer
வானிலை

-
de nattigheid
ஈரமான நிலை

-
de wind
வீசும் காற்று