கட்டிடக்கலை     
Architectuur

-

de architectuur +

கட்டிடக்கலை

-

de arena +

அரங்கம்

-

de stal +

தானிய களஞ்சியம்

-

de barok +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

de blokje +

தொகுதி

-

het bakstenen huis +

செங்கல் வீடு

-

de brug +

பாலம்

-

het gebouw +

கட்டடம்

-

het kasteel +

அரண்மனை

-

de kathedraal +

தேவாலயம்

-

de kolom +

பத்தி

-

de bouwplaats +

கட்டுமானத் தளம்

-

de koepel +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

de gevel +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

het voetbalstadion +

கால்பந்து மைதானம்

-

het fort +

கோட்டை

-

de gevel +

கேபிள்

-

de poort +

வாயிற் கதவு

-

het vakwerkhuis +

அரைமர வீடு

-

de vuurtoren +

கலங்கரை விளக்கம்

-

het monument +

நினைவுச் சின்னம்

-

de moskee +

மசூதி

-

de obelisk +

சதுரத் தூபி

-

het kantoorgebouw +

அலுவலக கட்டிடம்

-

het dak +

கூரை

-

de ruïne +

சிதைவு

-

het schavot +

சாரம்

-

de wolkenkrabber +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

de hangbrug +

தொங்கு பாலம்

-

de tegel +

தரை ஓடு

-
de architectuur
கட்டிடக்கலை

-
de arena
அரங்கம்

-
de stal
தானிய களஞ்சியம்

-
de barok
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
de blokje
தொகுதி

-
het bakstenen huis
செங்கல் வீடு

-
de brug
பாலம்

-
het gebouw
கட்டடம்

-
het kasteel
அரண்மனை

-
de kathedraal
தேவாலயம்

-
de kolom
பத்தி

-
de bouwplaats
கட்டுமானத் தளம்

-
de koepel
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
de gevel
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
het voetbalstadion
கால்பந்து மைதானம்

-
het fort
கோட்டை

-
de gevel
கேபிள்

-
de poort
வாயிற் கதவு

-
het vakwerkhuis
அரைமர வீடு

-
de vuurtoren
கலங்கரை விளக்கம்

-
het monument
நினைவுச் சின்னம்

-
de moskee
மசூதி

-
de obelisk
சதுரத் தூபி

-
het kantoorgebouw
அலுவலக கட்டிடம்

-
het dak
கூரை

-
de ruïne
சிதைவு

-
het schavot
சாரம்

-
de wolkenkrabber
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
de hangbrug
தொங்கு பாலம்

-
de tegel
தரை ஓடு