பெரிய விலங்குகள்     
Grote dieren

-

de alligator

முதலை

-

het gewei

கிளைமான்கள்

-

de baviaan

பெருங்குரங்கு

-

de beer

கரடி

-

de buffel

எருமை

-

de kameel

ஒட்டகம்

-

de jachtluipaard

சிறுத்தைப்புலி

-

de koe

மாடு

-

de krokodil

முதலை

-

de dinosaurus

டைனோசர்

-

de ezel

கழுதை

-

de draak

டிராகன்

-

de olifant

யானை

-

de giraffe

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

de gorilla

மனிதக்குரங்கு

-

het nijlpaard

நீர்யானை

-

het paard

குதிரை

-

de kangoeroe

கங்காரு

-

de luipaard

சிறுத்தை

-

de leeuw

சிங்கம்

-

de lama

லாமா

-

de lynx

லின்க்ஸ்

-

het monster

அசாதாரன மிருகம்

-

de eland

கடமான்

-

de struisvogel

தீக்கோழி

-

de panda

பாண்டா

-

het varken

பன்றி

-

de ijsbeer

துருவக் கரடி

-

de puma

பூமா

-

de neushoorn

காண்டாமிருகம்

-

het hert

ஆண் கலைமான்

-

de tijger

புலி

-

de walrus

கடற்பசு

-

het wilde paard

காட்டு குதிரை

-

de zebra

வரிக்குதிரை

-
de alligator
முதலை

-
het gewei
கிளைமான்கள்

-
de baviaan
பெருங்குரங்கு

-
de beer
கரடி

-
de buffel
எருமை

-
de kameel
ஒட்டகம்

-
de jachtluipaard
சிறுத்தைப்புலி

-
de koe
மாடு

-
de krokodil
முதலை

-
de dinosaurus
டைனோசர்

-
de ezel
கழுதை

-
de draak
டிராகன்

-
de olifant
யானை

-
de giraffe
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
de gorilla
மனிதக்குரங்கு

-
het nijlpaard
நீர்யானை

-
het paard
குதிரை

-
de kangoeroe
கங்காரு

-
de luipaard
சிறுத்தை

-
de leeuw
சிங்கம்

-
de lama
லாமா

-
de lynx
லின்க்ஸ்

-
het monster
அசாதாரன மிருகம்

-
de eland
கடமான்

-
de struisvogel
தீக்கோழி

-
de panda
பாண்டா

-
het varken
பன்றி

-
de ijsbeer
துருவக் கரடி

-
de puma
பூமா

-
de neushoorn
காண்டாமிருகம்

-
het hert
ஆண் கலைமான்

-
de tijger
புலி

-
de walrus
கடற்பசு

-
het wilde paard
காட்டு குதிரை

-
de zebra
வரிக்குதிரை