பெரிய விலங்குகள்     
Store dyr

-

ein alligator +

முதலை

-

eit gevir +

கிளைமான்கள்

-

ein bavian +

பெருங்குரங்கு

-

ein bjørn +

கரடி

-

ein bøffel +

எருமை

-

ein kamel +

ஒட்டகம்

-

ein gepard +

சிறுத்தைப்புலி

-

ei ku +

மாடு

-

ein krokodille +

முதலை

-

ein dinosaur +

டைனோசர்

-

eit esel +

கழுதை

-

ein drake +

டிராகன்

-

ein elefant +

யானை

-

ein giraff +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

ein gorilla +

மனிதக்குரங்கு

-

ein flodhest +

நீர்யானை

-

ein hest +

குதிரை

-

ein kenguru +

கங்காரு

-

ein leopard +

சிறுத்தை

-

ei løve +

சிங்கம்

-

ein lama +

லாமா

-

ei gaupe +

லின்க்ஸ்

-

eit monster +

அசாதாரன மிருகம்

-

ein elg +

கடமான்

-

ein struts +

தீக்கோழி

-

ein panda +

பாண்டா

-

ein gris +

பன்றி

-

ein isbjørn +

துருவக் கரடி

-

ein puma +

பூமா

-

eit nashorn +

காண்டாமிருகம்

-

ein hjort +

ஆண் கலைமான்

-

ein tiger +

புலி

-

ein kvalross +

கடற்பசு

-

ein villhest +

காட்டு குதிரை

-

ein sebra +

வரிக்குதிரை

-
ein alligator
முதலை

-
eit gevir
கிளைமான்கள்

-
ein bavian
பெருங்குரங்கு

-
ein bjørn
கரடி

-
ein bøffel
எருமை

-
ein kamel
ஒட்டகம்

-
ein gepard
சிறுத்தைப்புலி

-
ei ku
மாடு

-
ein krokodille
முதலை

-
ein dinosaur
டைனோசர்

-
eit esel
கழுதை

-
ein drake
டிராகன்

-
ein elefant
யானை

-
ein giraff
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
ein gorilla
மனிதக்குரங்கு

-
ein flodhest
நீர்யானை

-
ein hest
குதிரை

-
ein kenguru
கங்காரு

-
ein leopard
சிறுத்தை

-
ei løve
சிங்கம்

-
ein lama
லாமா

-
ei gaupe
லின்க்ஸ்

-
eit monster
அசாதாரன மிருகம்

-
ein elg
கடமான்

-
ein struts
தீக்கோழி

-
ein panda
பாண்டா

-
ein gris
பன்றி

-
ein isbjørn
துருவக் கரடி

-
ein puma
பூமா

-
eit nashorn
காண்டாமிருகம்

-
ein hjort
ஆண் கலைமான்

-
ein tiger
புலி

-
ein kvalross
கடற்பசு

-
ein villhest
காட்டு குதிரை

-
ein sebra
வரிக்குதிரை