பெரிய விலங்குகள்     
Store dyr

-

ein alligator

முதலை

-

eit gevir

கிளைமான்கள்

-

ein bavian

பெருங்குரங்கு

-

ein bjørn

கரடி

-

ein bøffel

எருமை

-

ein kamel

ஒட்டகம்

-

ein gepard

சிறுத்தைப்புலி

-

ei ku

மாடு

-

ein krokodille

முதலை

-

ein dinosaur

டைனோசர்

-

eit esel

கழுதை

-

ein drake

டிராகன்

-

ein elefant

யானை

-

ein giraff

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

ein gorilla

மனிதக்குரங்கு

-

ein flodhest

நீர்யானை

-

ein hest

குதிரை

-

ein kenguru

கங்காரு

-

ein leopard

சிறுத்தை

-

ei løve

சிங்கம்

-

ein lama

லாமா

-

ei gaupe

லின்க்ஸ்

-

eit monster

அசாதாரன மிருகம்

-

ein elg

கடமான்

-

ein struts

தீக்கோழி

-

ein panda

பாண்டா

-

ein gris

பன்றி

-

ein isbjørn

துருவக் கரடி

-

ein puma

பூமா

-

eit nashorn

காண்டாமிருகம்

-

ein hjort

ஆண் கலைமான்

-

ein tiger

புலி

-

ein kvalross

கடற்பசு

-

ein villhest

காட்டு குதிரை

-

ein sebra

வரிக்குதிரை

-
ein alligator
முதலை

-
eit gevir
கிளைமான்கள்

-
ein bavian
பெருங்குரங்கு

-
ein bjørn
கரடி

-
ein bøffel
எருமை

-
ein kamel
ஒட்டகம்

-
ein gepard
சிறுத்தைப்புலி

-
ei ku
மாடு

-
ein krokodille
முதலை

-
ein dinosaur
டைனோசர்

-
eit esel
கழுதை

-
ein drake
டிராகன்

-
ein elefant
யானை

-
ein giraff
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
ein gorilla
மனிதக்குரங்கு

-
ein flodhest
நீர்யானை

-
ein hest
குதிரை

-
ein kenguru
கங்காரு

-
ein leopard
சிறுத்தை

-
ei løve
சிங்கம்

-
ein lama
லாமா

-
ei gaupe
லின்க்ஸ்

-
eit monster
அசாதாரன மிருகம்

-
ein elg
கடமான்

-
ein struts
தீக்கோழி

-
ein panda
பாண்டா

-
ein gris
பன்றி

-
ein isbjørn
துருவக் கரடி

-
ein puma
பூமா

-
eit nashorn
காண்டாமிருகம்

-
ein hjort
ஆண் கலைமான்

-
ein tiger
புலி

-
ein kvalross
கடற்பசு

-
ein villhest
காட்டு குதிரை

-
ein sebra
வரிக்குதிரை