பெரிய விலங்குகள்     
Store dyr

-

en alligator

முதலை

-

et gevir

கிளைமான்கள்

-

en bavian

பெருங்குரங்கு

-

en bjørn

கரடி

-

en bøffel

எருமை

-

en kamel

ஒட்டகம்

-

en gepard

சிறுத்தைப்புலி

-

ei ku

மாடு

-

en krokodille

முதலை

-

en dinosaur

டைனோசர்

-

et esel

கழுதை

-

en drage

டிராகன்

-

en elefant

யானை

-

en sjiraff

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

en gorilla

மனிதக்குரங்கு

-

en flodhest

நீர்யானை

-

en hest

குதிரை

-

en kenguru

கங்காரு

-

en leopard

சிறுத்தை

-

ei løve

சிங்கம்

-

en lama

லாமா

-

ei gaupe

லின்க்ஸ்

-

et monster

அசாதாரன மிருகம்

-

en elg

கடமான்

-

en struts

தீக்கோழி

-

en panda

பாண்டா

-

en gris

பன்றி

-

en isbjørn

துருவக் கரடி

-

en puma

பூமா

-

et neshorn

காண்டாமிருகம்

-

en hjort

ஆண் கலைமான்

-

en tiger

புலி

-

en hvalross

கடற்பசு

-

en villhest

காட்டு குதிரை

-

en sebra

வரிக்குதிரை

-
en alligator
முதலை

-
et gevir
கிளைமான்கள்

-
en bavian
பெருங்குரங்கு

-
en bjørn
கரடி

-
en bøffel
எருமை

-
en kamel
ஒட்டகம்

-
en gepard
சிறுத்தைப்புலி

-
ei ku
மாடு

-
en krokodille
முதலை

-
en dinosaur
டைனோசர்

-
et esel
கழுதை

-
en drage
டிராகன்

-
en elefant
யானை

-
en sjiraff
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
en gorilla
மனிதக்குரங்கு

-
en flodhest
நீர்யானை

-
en hest
குதிரை

-
en kenguru
கங்காரு

-
en leopard
சிறுத்தை

-
ei løve
சிங்கம்

-
en lama
லாமா

-
ei gaupe
லின்க்ஸ்

-
et monster
அசாதாரன மிருகம்

-
en elg
கடமான்

-
en struts
தீக்கோழி

-
en panda
பாண்டா

-
en gris
பன்றி

-
en isbjørn
துருவக் கரடி

-
en puma
பூமா

-
et neshorn
காண்டாமிருகம்

-
en hjort
ஆண் கலைமான்

-
en tiger
புலி

-
en hvalross
கடற்பசு

-
en villhest
காட்டு குதிரை

-
en sebra
வரிக்குதிரை