பெரிய விலங்குகள்     
ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ

-

ਸਿੰਗ
siga

கிளைமான்கள்

-

ਲੰਗੂਰ
lagūra

பெருங்குரங்கு

-

ਮੱਝ
majha

எருமை

-

ਊਠ
ūṭha

ஒட்டகம்

-

ਚੀਤਾ
cītā

சிறுத்தைப்புலி

-

ਗਾਂ
gāṁ

மாடு

-

ਗਧਾ
gadhā

கழுதை

-

ਅਜਗਰ
ajagara

டிராகன்

-

ਜਿਰਾਫ਼
jirāfa

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

ਗੁਰੀਲਾ
gurīlā

மனிதக்குரங்கு

-

ਗੈਂਡਾ
gaiṇḍā

நீர்யானை

-

ਘੋੜਾ
ghōṛā

குதிரை

-

ਕੰਗਾਰੂ
kagārū

கங்காரு

-

ਚੀਤਾ
cītā

சிறுத்தை

-

ਸ਼ੇਰ
śēra

சிங்கம்

-

ਰਾਖਸ਼
rākhaśa

அசாதாரன மிருகம்

-

ਹਿਰਨ
hirana

கடமான்

-

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ
śaturamuraga

தீக்கோழி

-

ਸੂਰ
sūra

பன்றி

-

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ
dhruvī bhālū

துருவக் கரடி

-

ਰਾਈਨੋ
rā'īnō

காண்டாமிருகம்

-

ਬਾਘ
bāgha

புலி

-

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ
jagalī ghōṛā

காட்டு குதிரை

-

ਜ਼ੈਬਰਾ
zaibarā

வரிக்குதிரை

-
ਘੜਿਆਲ
ghaṛi'āla
முதலை

-
ਸਿੰਗ
siga
கிளைமான்கள்

-
ਲੰਗੂਰ
lagūra
பெருங்குரங்கு

-
ਭਾਲੂ
bhālū
கரடி

-
ਮੱਝ
majha
எருமை

-
ਊਠ
ūṭha
ஒட்டகம்

-
ਚੀਤਾ
cītā
சிறுத்தைப்புலி

-
ਗਾਂ
gāṁ
மாடு

-
ਮਰਗਮੱਛ
maragamacha
முதலை

-
ਡਾਇਨਾਸੌਰ
ḍā'ināsaura
டைனோசர்

-
ਗਧਾ
gadhā
கழுதை

-
ਅਜਗਰ
ajagara
டிராகன்

-
ਹਾਥੀ
hāthī
யானை

-
ਜਿਰਾਫ਼
jirāfa
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
ਗੁਰੀਲਾ
gurīlā
மனிதக்குரங்கு

-
ਗੈਂਡਾ
gaiṇḍā
நீர்யானை

-
ਘੋੜਾ
ghōṛā
குதிரை

-
ਕੰਗਾਰੂ
kagārū
கங்காரு

-
ਚੀਤਾ
cītā
சிறுத்தை

-
ਸ਼ੇਰ
śēra
சிங்கம்

-
ਲਾਮਾ
lāmā
லாமா

-
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ
jagalī bilā
லின்க்ஸ்

-
ਰਾਖਸ਼
rākhaśa
அசாதாரன மிருகம்

-
ਹਿਰਨ
hirana
கடமான்

-
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ
śaturamuraga
தீக்கோழி

-
ਪਾਂਡਾ
pāṇḍā
பாண்டா

-
ਸੂਰ
sūra
பன்றி

-
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ
dhruvī bhālū
துருவக் கரடி

-
ਲੂਮੜੀ
lūmaṛī
பூமா

-
ਰਾਈਨੋ
rā'īnō
காண்டாமிருகம்

-
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ
bār'hānsigā
ஆண் கலைமான்

-
ਬਾਘ
bāgha
புலி

-
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ
dari'ā'ī ghōṛā
கடற்பசு

-
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ
jagalī ghōṛā
காட்டு குதிரை

-
ਜ਼ੈਬਰਾ
zaibarā
வரிக்குதிரை