சிப்பக்கட்டணம்     
Embalaža

-

aluminijasta folija

அலுமினிய மென்தகடு

-

sod

பீப்பாய்

-

košara

கூடை

-

steklenica

புட்டி

-

škatla

பெட்டி

-

škatla čokoladnih bombonov

சாக்லெட் பெட்டி

-

karton

அட்டை

-

vsebina

உள்ளடக்கம்

-

zaboj

சட்டப்பெட்டி

-

ovojnica

உறை

-

vozel

முடிச்சு

-

kovinska škatla

உலோகப் பெட்டி

-

naftni sod

எண்ணெய் டிரம்

-

embalaža

சிப்பக்கட்டணம்

-

papir

காகிதம்

-

papirnata vrečka

காகிதப் பை

-

plastika

நெகிழி

-

konzerva

கேன்

-

nosilna vrečka

தோள் பை

-

vinski sod

மது பீப்பாய்

-

vinska steklenica

மது பாட்டில்

-

leseni zaboj

மரப் பெட்டி

-
aluminijasta folija
அலுமினிய மென்தகடு

-
sod
பீப்பாய்

-
košara
கூடை

-
steklenica
புட்டி

-
škatla
பெட்டி

-
škatla čokoladnih bombonov
சாக்லெட் பெட்டி

-
karton
அட்டை

-
vsebina
உள்ளடக்கம்

-
zaboj
சட்டப்பெட்டி

-
ovojnica
உறை

-
vozel
முடிச்சு

-
kovinska škatla
உலோகப் பெட்டி

-
naftni sod
எண்ணெய் டிரம்

-
embalaža
சிப்பக்கட்டணம்

-
papir
காகிதம்

-
papirnata vrečka
காகிதப் பை

-
plastika
நெகிழி

-
konzerva
கேன்

-
nosilna vrečka
தோள் பை

-
vinski sod
மது பீப்பாய்

-
vinska steklenica
மது பாட்டில்

-
leseni zaboj
மரப் பெட்டி