சிப்பக்கட்டணம்     
Förpackning

-

aluminiumfolie

அலுமினிய மென்தகடு

-

tunna

பீப்பாய்

-

korg

கூடை

-

flaska

புட்டி

-

låda

பெட்டி

-

chokladask

சாக்லெட் பெட்டி

-

kartong

அட்டை

-

innehåll

உள்ளடக்கம்

-

back

சட்டப்பெட்டி

-

kuvert

உறை

-

knut

முடிச்சு

-

metallåda

உலோகப் பெட்டி

-

oljefat

எண்ணெய் டிரம்

-

förpackning

சிப்பக்கட்டணம்

-

papper

காகிதம்

-

papperspåse

காகிதப் பை

-

plast

நெகிழி

-

konservburk

கேன்

-

tygväska

தோள் பை

-

vinfat

மது பீப்பாய்

-

vinflaska

மது பாட்டில்

-

trälåda

மரப் பெட்டி

-
aluminiumfolie
அலுமினிய மென்தகடு

-
tunna
பீப்பாய்

-
korg
கூடை

-
flaska
புட்டி

-
låda
பெட்டி

-
chokladask
சாக்லெட் பெட்டி

-
kartong
அட்டை

-
innehåll
உள்ளடக்கம்

-
back
சட்டப்பெட்டி

-
kuvert
உறை

-
knut
முடிச்சு

-
metallåda
உலோகப் பெட்டி

-
oljefat
எண்ணெய் டிரம்

-
förpackning
சிப்பக்கட்டணம்

-
papper
காகிதம்

-
papperspåse
காகிதப் பை

-
plast
நெகிழி

-
konservburk
கேன்

-
tygväska
தோள் பை

-
vinfat
மது பீப்பாய்

-
vinflaska
மது பாட்டில்

-
trälåda
மரப் பெட்டி