கல்வி     
Utbildning

-

arkeologi +

தொல் பொருள் சாஸ்திரம்

-

atom +

அணு

-

tavla +

பலகை

-

beräkning +

கணிப்பு

-

miniräknare +

கால்குலேட்டர்

-

certifikat +

சான்றிதழ்

-

krita +

சுண்ணாம்பு வெண்கட்டி

-

klass +

வர்க்கம்

-

passare +

கவராயம்

-

kompass +

திசை பார்க்கும் கருவி

-

land +

நாடு

-

kurs +

பாடத்தொடர்

-

examen +

ஒரு வகை பட்டம்

-

riktning +

திசை

-

utbildning +

கல்வி

-

filter +

வடிகட்டி

-

formel +

சூத்திரம்

-

geografi +

பூகோளம்

-

grammatik +

இலக்கணம்

-

kunskap +

அறிவு

-

språk +

மொழி

-

lektion +

பாடம்

-

bibliotek +

நூலகம்

-

litteratur +

இலக்கியம்

-

matematik +

கணிதம்

-

mikroskop +

நுண்ணோக்கி

-

antal +

எண்

-

siffror +

எண்

-

tryck +

அழுத்தம்

-

prisma +

முப்பட்டைக் கண்ணாடி

-

professor +

பேராசிரியர்

-

pyramid +

பிரமிடு

-

radioaktivitet +

கதிர் இயக்கம்

-

vågar +

தராசு

-

rymden +

விண்வெளி

-

statistik +

புள்ளி விவரம்

-

studier +

படிப்பு

-

stavelse +

அசை

-

tabell +

அட்டவணை

-

översättning +

மொழிபெயர்ப்பு

-

triangel +

முக்கோணம்

-

omljud +

உம்லாட்

-

universitet +

பல்கலைக்கழகம்

-

världskarta +

உலக வரைபடம்

-
arkeologi
தொல் பொருள் சாஸ்திரம்

-
atom
அணு

-
tavla
பலகை

-
beräkning
கணிப்பு

-
miniräknare
கால்குலேட்டர்

-
certifikat
சான்றிதழ்

-
krita
சுண்ணாம்பு வெண்கட்டி

-
klass
வர்க்கம்

-
passare
கவராயம்

-
kompass
திசை பார்க்கும் கருவி

-
land
நாடு

-
kurs
பாடத்தொடர்

-
examen
ஒரு வகை பட்டம்

-
riktning
திசை

-
utbildning
கல்வி

-
filter
வடிகட்டி

-
formel
சூத்திரம்

-
geografi
பூகோளம்

-
grammatik
இலக்கணம்

-
kunskap
அறிவு

-
språk
மொழி

-
lektion
பாடம்

-
bibliotek
நூலகம்

-
litteratur
இலக்கியம்

-
matematik
கணிதம்

-
mikroskop
நுண்ணோக்கி

-
antal
எண்

-
siffror
எண்

-
tryck
அழுத்தம்

-
prisma
முப்பட்டைக் கண்ணாடி

-
professor
பேராசிரியர்

-
pyramid
பிரமிடு

-
radioaktivitet
கதிர் இயக்கம்

-
vågar
தராசு

-
rymden
விண்வெளி

-
statistik
புள்ளி விவரம்

-
studier
படிப்பு

-
stavelse
அசை

-
tabell
அட்டவணை

-
översättning
மொழிபெயர்ப்பு

-
triangel
முக்கோணம்

-
omljud
உம்லாட்

-
universitet
பல்கலைக்கழகம்

-
världskarta
உலக வரைபடம்