கருத்தியலான பதங்கள்     
Abstrakt

-

administrering

நிர்வாகம்

-

reklam

விளம்பர பிரசாரம்

-

pil

அம்பு

-

förbud

தடை

-

karriär

பணித்துறை

-

centrum

மையம்

-

val

தேர்ந்தெடுப்பு

-

samarbete

உடனுழைப்பு

-

färg

நிறம்

-

kontakt

தொடர்பு

-

fara

ஆபத்து

-

kärleksförklaring

காதல் அறிவிப்பு

-

nedgång

சரிவு

-

definition

வரையறை

-

skillnad

வேறுபாடு

-

svårighet

கஷ்டம்

-

riktning

திசை

-

upptäckt

கண்டுபிடித்தல்

-

oordning

கோளாறு

-

fjärran

தொலைவு

-

avstånd

தூரம்

-

mångfald

பன்முகத்தன்மை

-

ansträngning

முயற்சி

-

utforskning

ஆய்வு

-

fall

வீழ்ச்சி

-

kraft

வலிமை

-

doft

வாசனை

-

frihet

சுதந்திரம்

-

spöke

பேய்

-

halva

பாதி

-

höjd

உயரம்

-

hjälp

உதவி

-

gömställe

மறைவிடம்

-

hemland

தாய்நாடு

-

hygien

சுகாதாரம்

-

idé

யோசனை

-

illusion

மாயை

-

fantasi

கற்பனைத்திறன்

-

intelligens

அறிவு

-

inbjudan

அழைப்பு

-

rättsväsende

நீதி

-

ljus

ஒளி

-

blick

தோற்றம்

-

förlust

இழப்பு

-

förstoring

பெரிதாக்குதல்

-

fel

தவறு

-

mord

கொலை

-

nation

தேசம்

-

nyhet

புதுமை

-

alternativ

விருப்பத்தேர்வு

-

tålamod

பொறுமை

-

planering

திட்டமிடல்

-

problem

பிரச்சினை

-

skydd

பாதுகாப்பு

-

spegling

பிரதிபலிப்பு

-

republik

குடியரசு

-

risk

துணிந்து இறங்குதல்

-

säkerhet

பாதுகாப்பு

-

hemlighet

இரகசியம்

-

kön

செக்ஸ்/பாலினம்

-

skugga

நிழல்

-

storlek

அளவு

-

solidaritet

ஒற்றுமை

-

framgång

வெற்றி

-

stöd

ஆதரவு

-

tradition

பாரம்பரியம்

-

tyngd

எடை

-
administrering
நிர்வாகம்

-
reklam
விளம்பர பிரசாரம்

-
pil
அம்பு

-
förbud
தடை

-
karriär
பணித்துறை

-
centrum
மையம்

-
val
தேர்ந்தெடுப்பு

-
samarbete
உடனுழைப்பு

-
färg
நிறம்

-
kontakt
தொடர்பு

-
fara
ஆபத்து

-
kärleksförklaring
காதல் அறிவிப்பு

-
nedgång
சரிவு

-
definition
வரையறை

-
skillnad
வேறுபாடு

-
svårighet
கஷ்டம்

-
riktning
திசை

-
upptäckt
கண்டுபிடித்தல்

-
oordning
கோளாறு

-
fjärran
தொலைவு

-
avstånd
தூரம்

-
mångfald
பன்முகத்தன்மை

-
ansträngning
முயற்சி

-
utforskning
ஆய்வு

-
fall
வீழ்ச்சி

-
kraft
வலிமை

-
doft
வாசனை

-
frihet
சுதந்திரம்

-
spöke
பேய்

-
halva
பாதி

-
höjd
உயரம்

-
hjälp
உதவி

-
gömställe
மறைவிடம்

-
hemland
தாய்நாடு

-
hygien
சுகாதாரம்

-
idé
யோசனை

-
illusion
மாயை

-
fantasi
கற்பனைத்திறன்

-
intelligens
அறிவு

-
inbjudan
அழைப்பு

-
rättsväsende
நீதி

-
ljus
ஒளி

-
blick
தோற்றம்

-
förlust
இழப்பு

-
förstoring
பெரிதாக்குதல்

-
fel
தவறு

-
mord
கொலை

-
nation
தேசம்

-
nyhet
புதுமை

-
alternativ
விருப்பத்தேர்வு

-
tålamod
பொறுமை

-
planering
திட்டமிடல்

-
problem
பிரச்சினை

-
skydd
பாதுகாப்பு

-
spegling
பிரதிபலிப்பு

-
republik
குடியரசு

-
risk
துணிந்து இறங்குதல்

-
säkerhet
பாதுகாப்பு

-
hemlighet
இரகசியம்

-
kön
செக்ஸ்/பாலினம்

-
skugga
நிழல்

-
storlek
அளவு

-
solidaritet
ஒற்றுமை

-
framgång
வெற்றி

-
stöd
ஆதரவு

-
tradition
பாரம்பரியம்

-
tyngd
எடை