வானிலை     
Väder

-

barometer

காற்றழுத்தமானி

-

moln

மேகம்

-

kyla

குளிர்ச்சி

-

halvmåne

பிறைச் சந்திரன்

-

mörker

இருள்

-

torka

வறட்சி

-

jorden

புவி

-

dimma

மூடுபனி

-

frost

பனி

-

halka

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

värme

வெப்பம்

-

orkan

புயல்

-

istapp

உறை நீர் மணி

-

blixt

மின்னல்

-

meteor

எரி நட்சத்திரம்

-

månen

சந்திரன்

-

regnbåge

வானவில்

-

regndroppe

மழைத்துளி

-

snö

பனி

-

snöflinga

பனிச்செதில்

-

snögubbe

பனி மனிதன்

-

stjärna

நட்சத்திரம்

-

storm

புயல்

-

stormflod

புயல் எழுச்சி

-

sol

சூரியன்

-

solstråle

சூரியக் கதிர்கள்

-

aftonrodnad

சூரிய அஸ்தமனம்

-

termometer

வெப்பமானி

-

åska

இடியுடன் கூடிய மழை

-

skymning

அந்தி கருக்கல்

-

väder

வானிலை

-

väta

ஈரமான நிலை

-

vind

வீசும் காற்று

-
barometer
காற்றழுத்தமானி

-
moln
மேகம்

-
kyla
குளிர்ச்சி

-
halvmåne
பிறைச் சந்திரன்

-
mörker
இருள்

-
torka
வறட்சி

-
jorden
புவி

-
dimma
மூடுபனி

-
frost
பனி

-
halka
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
värme
வெப்பம்

-
orkan
புயல்

-
istapp
உறை நீர் மணி

-
blixt
மின்னல்

-
meteor
எரி நட்சத்திரம்

-
månen
சந்திரன்

-
regnbåge
வானவில்

-
regndroppe
மழைத்துளி

-
snö
பனி

-
snöflinga
பனிச்செதில்

-
snögubbe
பனி மனிதன்

-
stjärna
நட்சத்திரம்

-
storm
புயல்

-
stormflod
புயல் எழுச்சி

-
sol
சூரியன்

-
solstråle
சூரியக் கதிர்கள்

-
aftonrodnad
சூரிய அஸ்தமனம்

-
termometer
வெப்பமானி

-
åska
இடியுடன் கூடிய மழை

-
skymning
அந்தி கருக்கல்

-
väder
வானிலை

-
väta
ஈரமான நிலை

-
vind
வீசும் காற்று