மூலப்பொருட்கள்     
Malzemeler

-

pirinç

பித்தளை

-

çimento

சிமென்ட்

-

seramik

பீங்கான்

-

bez

கைத்துணி

-

bez

துணி

-

pamuk

பருத்தி

-

kristal

படிகம்

-

kir

அழுக்கு

-

tutkal

பசை

-

deri

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

metal

உலோகம்

-

yağ

எண்ணெய்

-

toz

பொடி

-

tuz

உப்பு

-

kum

மணல்

-

hurda

வீணான பொருள்கள்

-

gümüş

வெள்ளி

-

taş

கல்

-

saman

வைக்கோல்

-

odun

மரம்

-

yün

கம்பளி

-
pirinç
பித்தளை

-
çimento
சிமென்ட்

-
seramik
பீங்கான்

-
bez
கைத்துணி

-
bez
துணி

-
pamuk
பருத்தி

-
kristal
படிகம்

-
kir
அழுக்கு

-
tutkal
பசை

-
deri
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
metal
உலோகம்

-
yağ
எண்ணெய்

-
toz
பொடி

-
tuz
உப்பு

-
kum
மணல்

-
hurda
வீணான பொருள்கள்

-
gümüş
வெள்ளி

-
taş
கல்

-
saman
வைக்கோல்

-
odun
மரம்

-
yün
கம்பளி