பெரிய விலங்குகள்     
Büyük hayvanlar

-

timsah

முதலை

-

boynuz

கிளைமான்கள்

-

babun

பெருங்குரங்கு

-

ayı

கரடி

-

buffalo

எருமை

-

deve

ஒட்டகம்

-

çita

சிறுத்தைப்புலி

-

inek

மாடு

-

timsah

முதலை

-

dinozor

டைனோசர்

-

eşek

கழுதை

-

ejderha

டிராகன்

-

fil

யானை

-

zürafa

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

goril

மனிதக்குரங்கு

-

hippo

நீர்யானை

-

at

குதிரை

-

kanguru

கங்காரு

-

leopar

சிறுத்தை

-

aslan

சிங்கம்

-

lama

லாமா

-

vaşak

லின்க்ஸ்

-

canavar

அசாதாரன மிருகம்

-

geyik

கடமான்

-

devekuşu

தீக்கோழி

-

panda

பாண்டா

-

domuz

பன்றி

-

kutup ayısı

துருவக் கரடி

-

puma

பூமா

-

gergedan

காண்டாமிருகம்

-

geyik

ஆண் கலைமான்

-

kaplan

புலி

-

mors

கடற்பசு

-

yaban atı

காட்டு குதிரை

-

zebra

வரிக்குதிரை

-
timsah
முதலை

-
boynuz
கிளைமான்கள்

-
babun
பெருங்குரங்கு

-
ayı
கரடி

-
buffalo
எருமை

-
deve
ஒட்டகம்

-
çita
சிறுத்தைப்புலி

-
inek
மாடு

-
timsah
முதலை

-
dinozor
டைனோசர்

-
eşek
கழுதை

-
ejderha
டிராகன்

-
fil
யானை

-
zürafa
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
goril
மனிதக்குரங்கு

-
hippo
நீர்யானை

-
at
குதிரை

-
kanguru
கங்காரு

-
leopar
சிறுத்தை

-
aslan
சிங்கம்

-
lama
லாமா

-
vaşak
லின்க்ஸ்

-
canavar
அசாதாரன மிருகம்

-
geyik
கடமான்

-
devekuşu
தீக்கோழி

-
panda
பாண்டா

-
domuz
பன்றி

-
kutup ayısı
துருவக் கரடி

-
puma
பூமா

-
gergedan
காண்டாமிருகம்

-
geyik
ஆண் கலைமான்

-
kaplan
புலி

-
mors
கடற்பசு

-
yaban atı
காட்டு குதிரை

-
zebra
வரிக்குதிரை