நிதி     
资产

-

帐户
zhànghù

கணக்கு

-

银行
yínháng

வங்கி

-

纸币
zhǐbì

கரென்ஸி நோட்டு

-

支票
zhīpiào

காசோலை

-

收款处
shōu kuǎn chù

ரஸீது மெஷின்

-

硬币
yìngbì

நாணயம்

-

货币
huòbì

கரென்ஸி நோட்டுக்கள்

-

钻石
zuànshí

வைரம்

-

美元
měiyuán

டாலர்

-

捐赠
juānzèng

நன்கொடை

-

欧元
ōuyuán

யூரோ

-

汇率
huìlǜ

பணமாற்று விகிதம்

-

黄金
huángjīn

தங்கம்

-

奢侈品
shēchǐ pǐn

ஆடம்பரம்

-

交易所行情
jiāoyì suǒ hángqíng

நிலவு சந்தை விலை

-

会员
huìyuán

உறுப்பினர்

-


qián

பணம்

-

百分比
bǎifēnbǐ

சதவிகிதம்

-

储蓄罐
chúxù guàn

உண்டியல்

-

价格标签
jiàgé biāoqiān

விலைச் சீட்டு

-

钱包
qiánbāo

பணப்பை

-

收据
shōujù

இரசீது

-

证券交易所
zhèngquàn jiāoyì suǒ

பங்கு சந்தை

-

贸易
màoyì

வர்த்தகம்

-

财宝
cáibǎo

பொக்கிஷம்

-

钱包
qiánbāo

பணப்பை

-

财富
cáifù

செல்வம்

-
自动取款机
zìdòng qǔkuǎn jī
ஏடிஎம்

-
帐户
zhànghù
கணக்கு

-
银行
yínháng
வங்கி

-
纸币
zhǐbì
கரென்ஸி நோட்டு

-
支票
zhīpiào
காசோலை

-
收款处
shōu kuǎn chù
ரஸீது மெஷின்

-
硬币
yìngbì
நாணயம்

-
货币
huòbì
கரென்ஸி நோட்டுக்கள்

-
钻石
zuànshí
வைரம்

-
美元
měiyuán
டாலர்

-
捐赠
juānzèng
நன்கொடை

-
欧元
ōuyuán
யூரோ

-
汇率
huìlǜ
பணமாற்று விகிதம்

-
黄金
huángjīn
தங்கம்

-
奢侈品
shēchǐ pǐn
ஆடம்பரம்

-
交易所行情
jiāoyì suǒ hángqíng
நிலவு சந்தை விலை

-
会员
huìyuán
உறுப்பினர்

-

qián
பணம்

-
百分比
bǎifēnbǐ
சதவிகிதம்

-
储蓄罐
chúxù guàn
உண்டியல்

-
价格标签
jiàgé biāoqiān
விலைச் சீட்டு

-
钱包
qiánbāo
பணப்பை

-
收据
shōujù
இரசீது

-
证券交易所
zhèngquàn jiāoyì suǒ
பங்கு சந்தை

-
贸易
màoyì
வர்த்தகம்

-
财宝
cáibǎo
பொக்கிஷம்

-
钱包
qiánbāo
பணப்பை

-
财富
cáifù
செல்வம்