ప్రకృతి     
Natuur

-

boog +

చాపము

-

stal +

కణజము

-

baai +

అఖాతము

-

strand +

సముద్రతీరము

-

borrel +

బుడగ

-

grot +

గుహ

-

plaas +

వ్యవసాయ

-

vuur +

అగ్ని

-

voetspoor +

పాదముద్ర

-

wêreld +

భూగోళము

-

oes +

పంటకోత

-

hooibale +

ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-

meer +

సరస్సు

-

blaar +

ఆకు

-

berg +

పర్వతము

-

oseaan +

మహాసముద్రము

-

uitsig +

సమగ్ర దృశ్యము

-

rots +

శిల

-

fontein +

వసంతము

-

moeras +

చిత్తడి

-

boom +

చెట్టు

-

boomstam +

చెట్టు కాండము

-

vallei +

లోయ

-

uitsig +

వీక్షణము

-

waterstroom +

నీటి జెట్

-

waterval +

జలపాతము

-

golf +

అల

-
boog
చాపము

-
stal
కణజము

-
baai
అఖాతము

-
strand
సముద్రతీరము

-
borrel
బుడగ

-
grot
గుహ

-
plaas
వ్యవసాయ

-
vuur
అగ్ని

-
voetspoor
పాదముద్ర

-
wêreld
భూగోళము

-
oes
పంటకోత

-
hooibale
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-
meer
సరస్సు

-
blaar
ఆకు

-
berg
పర్వతము

-
oseaan
మహాసముద్రము

-
uitsig
సమగ్ర దృశ్యము

-
rots
శిల

-
fontein
వసంతము

-
moeras
చిత్తడి

-
boom
చెట్టు

-
boomstam
చెట్టు కాండము

-
vallei
లోయ

-
uitsig
వీక్షణము

-
waterstroom
నీటి జెట్

-
waterval
జలపాతము

-
golf
అల