సామగ్రి     
Materiale

-

geelkoper +

ఇత్తడి

-

sement +

సిమెంటు

-

keramiek +

పింగాణీ

-

doek +

వస్త్రము

-

materiaal +

వస్త్రము

-

katoen +

ప్రత్తి

-

kristal +

స్ఫటికము

-

vuillis +

మురికి

-

gom / lym +

జిగురు

-

leer +

బాగు చేసిన తోలు

-

metaal +

లోహము

-

olie +

చమురు

-

poeier +

పొడి

-

sout +

ఉప్పు

-

sand +

ఇసుక

-

oorskietstukkies +

చెత్త

-

silwer +

వెండి

-

klip +

రాయి

-

strooi +

తృణము

-

hout +

కొయ్య

-

wol +

ఉన్ని

-
geelkoper
ఇత్తడి

-
sement
సిమెంటు

-
keramiek
పింగాణీ

-
doek
వస్త్రము

-
materiaal
వస్త్రము

-
katoen
ప్రత్తి

-
kristal
స్ఫటికము

-
vuillis
మురికి

-
gom / lym
జిగురు

-
leer
బాగు చేసిన తోలు

-
metaal
లోహము

-
olie
చమురు

-
poeier
పొడి

-
sout
ఉప్పు

-
sand
ఇసుక

-
oorskietstukkies
చెత్త

-
silwer
వెండి

-
klip
రాయి

-
strooi
తృణము

-
hout
కొయ్య

-
wol
ఉన్ని