సామగ్రి     
Materiale

-

geelkoper

ఇత్తడి

-

sement

సిమెంటు

-

keramiek

పింగాణీ

-

doek

వస్త్రము

-

materiaal

వస్త్రము

-

katoen

ప్రత్తి

-

kristal

స్ఫటికము

-

vuillis

మురికి

-

gom / lym

జిగురు

-

leer

బాగు చేసిన తోలు

-

metaal

లోహము

-

olie

చమురు

-

poeier

పొడి

-

sout

ఉప్పు

-

sand

ఇసుక

-

oorskietstukkies

చెత్త

-

silwer

వెండి

-

klip

రాయి

-

strooi

తృణము

-

hout

కొయ్య

-

wol

ఉన్ని

-
geelkoper
ఇత్తడి

-
sement
సిమెంటు

-
keramiek
పింగాణీ

-
doek
వస్త్రము

-
materiaal
వస్త్రము

-
katoen
ప్రత్తి

-
kristal
స్ఫటికము

-
vuillis
మురికి

-
gom / lym
జిగురు

-
leer
బాగు చేసిన తోలు

-
metaal
లోహము

-
olie
చమురు

-
poeier
పొడి

-
sout
ఉప్పు

-
sand
ఇసుక

-
oorskietstukkies
చెత్త

-
silwer
వెండి

-
klip
రాయి

-
strooi
తృణము

-
hout
కొయ్య

-
wol
ఉన్ని