ప్యాకేజింగ్     
‫التعبئة والتغليف‬

-

‫ورق الألومنيوم‬
warak el'aloomiiniyoom

అల్యూమినియపు మడత

-

‫علبة الشوكولاتة‬
oelbat eshshokoolaata

చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె

-

‫الصندوق البلاستيكي‬
essondook elblaastiikii

గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే

-

‫برميل النفط‬
bermiil ennaft

చమురు డ్రమ్

-

‫ كيس ورقي‬
kiis warakii

కాగితపు సంచీ

-

‫البلاستيك‬
elblaastiik

ప్లాస్టిక్

-

‫العلبة‬
eloelba

డబ్బా/క్యాను

-

‫الكيس‬
elkiis

టోట్ బ్యాగ్

-
‫ورق الألومنيوم‬
warak el'aloomiiniyoom
అల్యూమినియపు మడత

-
‫البرميل‬
elbermiil
పీపా

-
‫السلة‬
essalla
బుట్ట

-
‫الزجاجة‬
ezzojaaja
సీసా

-
‫العلبة‬
eloelba
పెట్టె

-
‫علبة الشوكولاتة‬
oelbat eshshokoolaata
చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె

-
‫الورق المقوى‬
elwarak elmokawwaa
మందమైన అట్ట

-
‫المحتوى‬
elmohtawaa
విషయము

-
‫الصندوق البلاستيكي‬
essondook elblaastiikii
గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే

-
‫الظرف البريدي‬
edhrf elbariidii
కవరు

-
‫العقدة‬
eloekda
ముడి

-
‫الصندوق المعدني‬
essondook elmaeadanii
లోహపు పెట్టె

-
‫برميل النفط‬
bermiil ennaft
చమురు డ్రమ్

-
‫التعبئة والتغليف‬
etteabi'a wttaghliif
ప్యాకేజింగ్

-
‫الورق‬
elwarak elmokawwaa
కాగితము

-
‫ كيس ورقي‬
kiis warakii
కాగితపు సంచీ

-
‫البلاستيك‬
elblaastiik
ప్లాస్టిక్

-
‫العلبة‬
eloelba
డబ్బా/క్యాను

-
‫الكيس‬
elkiis
టోట్ బ్యాగ్

-
‫برميل النبيذ ‬
bermiil ennabiith
మద్యపు పీపా

-
‫ زجاجة الخمر‬
zojaajat elkhamer
మద్యము సీసా

-
‫ الصندوق الخشبي‬
esondook elkhashabii
చెక్క పెట్టె