సారాంశ నిబంధనలు     
‫المصطلحات المجردة‬

-

‫الإعلان‬
elealaan

ప్రకటనలు

-

‫الحظر‬
ehadher

నిషేధము

-

‫الوسط‬
elwasat

కేంద్రము

-

‫الخطر‬
elkhatar

అపాయము

-

‫إعلان الحب‬
ealaan elhob

ప్రేమ ప్రకటన

-

‫التراجع‬
ettaraajoea

తిరోగమనము

-

‫التعريف‬
etteariif

నిర్వచనము

-

‫الفرق‬
elfark

వ్యత్యాసము

-

‫التنوع‬
ettanwiiea

వైవిధ్యము

-

‫الاستكشاف‬
elistekshaaf

తరచి చూచుట

-

‫العطر‬
eleaeter

పరిమళము

-

‫الحرية‬
elhorriya

స్వాతంత్ర్యము

-

‫الشبح‬
eshshabah

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

‫مكان الاختباء‬
makaan elekhtibaae

దాగుకొను చోటు

-

‫الوطن‬
elwatan

స్వదేశము

-

‫النظافة‬
ennadhaafa

పారిశుధ్యము

-

‫الخيال‬
elkhayaal

ఊహాగానము

-

‫الدعوة‬
edaewa

ఆహ్వానము

-

‫التكبير‬
ettakbiir

పెద్దదిగా చేయుట

-

‫الخطأ‬
elkhata'

పొరపాటు

-

‫الأمة‬
elomma

జాతి, దేశము

-

‫الحداثة‬
elhadaatha

నూతనత్వము

-

‫الصبر‬
essaber

ఓపికపట్టడము

-

‫التخطيط‬
ettakhtiit

ప్రణాళిక

-

‫الإنعكاس‬
elineaikaas

ప్రతిబింబించు

-

‫الجمهورية‬
ejjomhoriya

గణతంత్రరాజ్యము

-

‫الخطر‬
elkhatar

ప్రమాదము

-

‫السر‬
esser

రహస్యము

-

‫الجنس‬
eljens

శృంగారము

-

‫الحجم‬
elhajem

పరిమాణము

-

‫التضامن‬
ettadhaamon

ఐకమత్యము

-

‫الدعم‬
edaeam

మద్దతు

-

‫التقليد‬
ettakliid

సంప్రదాయము

-
‫الادارة‬
elidaarat
పరిపాలన

-
‫الإعلان‬
elealaan
ప్రకటనలు

-
‫السهم‬
essahem
బాణము

-
‫الحظر‬
ehadher
నిషేధము

-
‫المهنة‬
elmehna
కెరీర్

-
‫الوسط‬
elwasat
కేంద్రము

-
‫الخيار‬
elkhiyaar
ఎంపిక

-
‫التعاون‬
ettaeaawon
సహకారము

-
‫اللون‬
ellawen
రంగు

-
‫الاتصال‬
el'ittisal
పరిచయము

-
‫الخطر‬
elkhatar
అపాయము

-
‫إعلان الحب‬
ealaan elhob
ప్రేమ ప్రకటన

-
‫التراجع‬
ettaraajoea
తిరోగమనము

-
‫التعريف‬
etteariif
నిర్వచనము

-
‫الفرق‬
elfark
వ్యత్యాసము

-
‫الصعوبة‬
essoeaoba
కష్టము

-
‫الإتجاه‬
e'ittijaah
దిశ

-
‫الإكتشاف‬
el'iktishaaf
ఆవిష్కరణ

-
‫الفوضى‬
elfawdhaa
రుగ్మత

-
‫البعد‬
elboeaed
దూరము

-
‫المسافة‬
elmasaafa
దూరము

-
‫التنوع‬
ettanwiiea
వైవిధ్యము

-
‫الجهد‬
eljohed
కృషి

-
‫الاستكشاف‬
elistekshaaf
తరచి చూచుట

-
‫السقوط‬
essokoot
పతనము

-
‫القوة‬
elkowa
శక్తి

-
‫العطر‬
eleaeter
పరిమళము

-
‫الحرية‬
elhorriya
స్వాతంత్ర్యము

-
‫الشبح‬
eshshabah
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
‫النصف‬
ennesef
సగము

-
‫الإرتفاع‬
elertifaaea
ఎత్తు

-
‫المساعدة‬
elmosaaeada
సహాయము

-
‫مكان الاختباء‬
makaan elekhtibaae
దాగుకొను చోటు

-
‫الوطن‬
elwatan
స్వదేశము

-
‫النظافة‬
ennadhaafa
పారిశుధ్యము

-
‫الفكرة‬
elfekra
ఆలోచన

-
‫الوهم‬
elwahem
భ్రమ

-
‫الخيال‬
elkhayaal
ఊహాగానము

-
‫الذكاء‬
edhakaa'
గూఢచార

-
‫الدعوة‬
edaewa
ఆహ్వానము

-
‫العدالة‬
eleadaala
న్యాయము

-
‫الضوء‬
edhdhaw'
కాంతి

-
‫النظرة‬
ennadhra
చూపు

-
‫الخسارة‬
elkhassaara
నష్టము

-
‫التكبير‬
ettakbiir
పెద్దదిగా చేయుట

-
‫الخطأ‬
elkhata'
పొరపాటు

-
‫جريمة القتل‬
jariimat elkatel
హత్య

-
‫الأمة‬
elomma
జాతి, దేశము

-
‫الحداثة‬
elhadaatha
నూతనత్వము

-
‫الإمكانية‬
el'mkaaniya
ఐచ్ఛికము

-
‫الصبر‬
essaber
ఓపికపట్టడము

-
‫التخطيط‬
ettakhtiit
ప్రణాళిక

-
‫المشكلة‬
elmochkila
సమస్య

-
‫الحماية‬
elhimaaya
రక్షణ

-
‫الإنعكاس‬
elineaikaas
ప్రతిబింబించు

-
‫الجمهورية‬
ejjomhoriya
గణతంత్రరాజ్యము

-
‫الخطر‬
elkhatar
ప్రమాదము

-
‫السلامة‬
essalaama
భద్రత

-
‫السر‬
esser
రహస్యము

-
‫الجنس‬
eljens
శృంగారము

-
‫الظل‬
edhel
నీడ

-
‫الحجم‬
elhajem
పరిమాణము

-
‫التضامن‬
ettadhaamon
ఐకమత్యము

-
‫النجاح‬
ennajaah
విజయము

-
‫الدعم‬
edaeam
మద్దతు

-
‫التقليد‬
ettakliid
సంప్రదాయము

-
‫الوزن‬
elwazen
బరువు