సామగ్రి     
উপকরণাদি

-

পিতল
pitala

ఇత్తడి

-

কাপড়
kāpaṛa

వస్త్రము

-

কাপড়
kāpaṛa

వస్త్రము

-

তুলো
tulō

ప్రత్తి

-

স্ফটিক
sphaṭika

స్ఫటికము

-

ময়লা
maẏalā

మురికి

-

আঠা
āṭhā

జిగురు

-

চামড়া
cāmaṛā

బాగు చేసిన తోలు

-

ধাতু
dhātu

లోహము

-

তেল
tēla

చమురు

-

লবণ
labaṇa

ఉప్పు

-

রুপা
rupā

వెండి

-

খড়
khaṛa

తృణము

-

কাঠ
kāṭha

కొయ్య

-

পশম
paśama

ఉన్ని

-
পিতল
pitala
ఇత్తడి

-
সিমেন্ট
simēnṭa
సిమెంటు

-
সিরামিক
sirāmika
పింగాణీ

-
কাপড়
kāpaṛa
వస్త్రము

-
কাপড়
kāpaṛa
వస్త్రము

-
তুলো
tulō
ప్రత్తి

-
স্ফটিক
sphaṭika
స్ఫటికము

-
ময়লা
maẏalā
మురికి

-
আঠা
āṭhā
జిగురు

-
চামড়া
cāmaṛā
బాగు చేసిన తోలు

-
ধাতু
dhātu
లోహము

-
তেল
tēla
చమురు

-
গুঁড়া
gum̐ṛā
పొడి

-
লবণ
labaṇa
ఉప్పు

-
বালি
bāli
ఇసుక

-
ছিন্নাংশ
chinnānśa
చెత్త

-
রুপা
rupā
వెండి

-
পাথর
pāthara
రాయి

-
খড়
khaṛa
తృణము

-
কাঠ
kāṭha
కొయ్య

-
পশম
paśama
ఉన్ని