సారాంశ నిబంధనలు     
Apstraktni pojmovi

-

uprava

పరిపాలన

-

reklama

ప్రకటనలు

-

strelica

బాణము

-

zabrana

నిషేధము

-

karijera

కెరీర్

-

središte

కేంద్రము

-

izbor

ఎంపిక

-

saradnja

సహకారము

-

boja

రంగు

-

kontakt

పరిచయము

-

opasnost

అపాయము

-

izjava ljubavi

ప్రేమ ప్రకటన

-

propadanje

తిరోగమనము

-

definicija

నిర్వచనము

-

razlika

వ్యత్యాసము

-

poteškoća

కష్టము

-

smjer

దిశ

-

otkriće

ఆవిష్కరణ

-

nered

రుగ్మత

-

daljina

దూరము

-

udaljenost

దూరము

-

raznovrsnost

వైవిధ్యము

-

trud

కృషి

-

istraživanje

తరచి చూచుట

-

pad

పతనము

-

snaga

శక్తి

-

miris

పరిమళము

-

sloboda

స్వాతంత్ర్యము

-

duh

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

polovina

సగము

-

visina

ఎత్తు

-

pomoć

సహాయము

-

skrovište

దాగుకొను చోటు

-

domovina

స్వదేశము

-

čistoća

పారిశుధ్యము

-

ideja

ఆలోచన

-

iluzija

భ్రమ

-

mašta

ఊహాగానము

-

inteligencija

గూఢచార

-

pozivnica

ఆహ్వానము

-

pravda

న్యాయము

-

svjetlost

కాంతి

-

pogled

చూపు

-

gubitak

నష్టము

-

uvećanje

పెద్దదిగా చేయుట

-

greška

పొరపాటు

-

ubistvo

హత్య

-

nacija

జాతి, దేశము

-

novost

నూతనత్వము

-

mogućnost

ఐచ్ఛికము

-

strpljenje

ఓపికపట్టడము

-

planiranje

ప్రణాళిక

-

problem

సమస్య

-

zaštita

రక్షణ

-

odraz

ప్రతిబింబించు

-

republika

గణతంత్రరాజ్యము

-

rizik

ప్రమాదము

-

bezbijednost

భద్రత

-

tajna

రహస్యము

-

pol

శృంగారము

-

sjenka

నీడ

-

veličina

పరిమాణము

-

solidarnost

ఐకమత్యము

-

uspjeh

విజయము

-

podrška

మద్దతు

-

tradicija

సంప్రదాయము

-

težina

బరువు

-
uprava
పరిపాలన

-
reklama
ప్రకటనలు

-
strelica
బాణము

-
zabrana
నిషేధము

-
karijera
కెరీర్

-
središte
కేంద్రము

-
izbor
ఎంపిక

-
saradnja
సహకారము

-
boja
రంగు

-
kontakt
పరిచయము

-
opasnost
అపాయము

-
izjava ljubavi
ప్రేమ ప్రకటన

-
propadanje
తిరోగమనము

-
definicija
నిర్వచనము

-
razlika
వ్యత్యాసము

-
poteškoća
కష్టము

-
smjer
దిశ

-
otkriće
ఆవిష్కరణ

-
nered
రుగ్మత

-
daljina
దూరము

-
udaljenost
దూరము

-
raznovrsnost
వైవిధ్యము

-
trud
కృషి

-
istraživanje
తరచి చూచుట

-
pad
పతనము

-
snaga
శక్తి

-
miris
పరిమళము

-
sloboda
స్వాతంత్ర్యము

-
duh
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
polovina
సగము

-
visina
ఎత్తు

-
pomoć
సహాయము

-
skrovište
దాగుకొను చోటు

-
domovina
స్వదేశము

-
čistoća
పారిశుధ్యము

-
ideja
ఆలోచన

-
iluzija
భ్రమ

-
mašta
ఊహాగానము

-
inteligencija
గూఢచార

-
pozivnica
ఆహ్వానము

-
pravda
న్యాయము

-
svjetlost
కాంతి

-
pogled
చూపు

-
gubitak
నష్టము

-
uvećanje
పెద్దదిగా చేయుట

-
greška
పొరపాటు

-
ubistvo
హత్య

-
nacija
జాతి, దేశము

-
novost
నూతనత్వము

-
mogućnost
ఐచ్ఛికము

-
strpljenje
ఓపికపట్టడము

-
planiranje
ప్రణాళిక

-
problem
సమస్య

-
zaštita
రక్షణ

-
odraz
ప్రతిబింబించు

-
republika
గణతంత్రరాజ్యము

-
rizik
ప్రమాదము

-
bezbijednost
భద్రత

-
tajna
రహస్యము

-
pol
శృంగారము

-
sjenka
నీడ

-
veličina
పరిమాణము

-
solidarnost
ఐకమత్యము

-
uspjeh
విజయము

-
podrška
మద్దతు

-
tradicija
సంప్రదాయము

-
težina
బరువు