సారాంశ నిబంధనలు     
Termes abstractes

-

l'administració

పరిపాలన

-

la publicitat

ప్రకటనలు

-

la fletxa

బాణము

-

la prohibició

నిషేధము

-

la cursa

కెరీర్

-

el centre

కేంద్రము

-

l'elecció

ఎంపిక

-

la col·laboració

సహకారము

-

el color

రంగు

-

el contacte

పరిచయము

-

el perill

అపాయము

-

la declaració d'amor

ప్రేమ ప్రకటన

-

el deteriorament

తిరోగమనము

-

la definició

నిర్వచనము

-

la diferència

వ్యత్యాసము

-

la dificultat

కష్టము

-

el descobriment

ఆవిష్కరణ

-

el desordre

రుగ్మత

-

la distància

దూరము

-

la distància

దూరము

-

la diversitat

వైవిధ్యము

-

l'esforç

కృషి

-

l'exploració

తరచి చూచుట

-

la caiguda

పతనము

-

la força

శక్తి

-

la fragància

పరిమళము

-

la llibertat

స్వాతంత్ర్యము

-

el fantasma

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

la meitat

సగము

-

l'altura

ఎత్తు

-

l'ajuda

సహాయము

-

l'amagatall

దాగుకొను చోటు

-

la pàtria

స్వదేశము

-

la neteja

పారిశుధ్యము

-

la idea

ఆలోచన

-

la il·lusió

భ్రమ

-

la imaginació

ఊహాగానము

-

la intel·ligència

గూఢచార

-

la invitació

ఆహ్వానము

-

la justícia

న్యాయము

-

la llum

కాంతి

-

la mirada

చూపు

-

la pèrdua

నష్టము

-

l'augment

పెద్దదిగా చేయుట

-

l'error

పొరపాటు

-

l'assassinat

హత్య

-

la nació

జాతి, దేశము

-

la novetat

నూతనత్వము

-

l'opció

ఐచ్ఛికము

-

la paciència

ఓపికపట్టడము

-

la planificació

ప్రణాళిక

-

el problema

సమస్య

-

la protecció

రక్షణ

-

la reflexió

ప్రతిబింబించు

-

la república

గణతంత్రరాజ్యము

-

el risc

ప్రమాదము

-

la seguretat

భద్రత

-

el secret

రహస్యము

-

el sexe

శృంగారము

-

l'ombra

నీడ

-

la mida

పరిమాణము

-

la solidaritat

ఐకమత్యము

-

l'èxit

విజయము

-

el suport

మద్దతు

-

la tradició

సంప్రదాయము

-

el pes

బరువు

-
l'administració
పరిపాలన

-
la publicitat
ప్రకటనలు

-
la fletxa
బాణము

-
la prohibició
నిషేధము

-
la cursa
కెరీర్

-
el centre
కేంద్రము

-
l'elecció
ఎంపిక

-
la col·laboració
సహకారము

-
el color
రంగు

-
el contacte
పరిచయము

-
el perill
అపాయము

-
la declaració d'amor
ప్రేమ ప్రకటన

-
el deteriorament
తిరోగమనము

-
la definició
నిర్వచనము

-
la diferència
వ్యత్యాసము

-
la dificultat
కష్టము

-
la direcció
దిశ

-
el descobriment
ఆవిష్కరణ

-
el desordre
రుగ్మత

-
la distància
దూరము

-
la distància
దూరము

-
la diversitat
వైవిధ్యము

-
l'esforç
కృషి

-
l'exploració
తరచి చూచుట

-
la caiguda
పతనము

-
la força
శక్తి

-
la fragància
పరిమళము

-
la llibertat
స్వాతంత్ర్యము

-
el fantasma
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
la meitat
సగము

-
l'altura
ఎత్తు

-
l'ajuda
సహాయము

-
l'amagatall
దాగుకొను చోటు

-
la pàtria
స్వదేశము

-
la neteja
పారిశుధ్యము

-
la idea
ఆలోచన

-
la il·lusió
భ్రమ

-
la imaginació
ఊహాగానము

-
la intel·ligència
గూఢచార

-
la invitació
ఆహ్వానము

-
la justícia
న్యాయము

-
la llum
కాంతి

-
la mirada
చూపు

-
la pèrdua
నష్టము

-
l'augment
పెద్దదిగా చేయుట

-
l'error
పొరపాటు

-
l'assassinat
హత్య

-
la nació
జాతి, దేశము

-
la novetat
నూతనత్వము

-
l'opció
ఐచ్ఛికము

-
la paciència
ఓపికపట్టడము

-
la planificació
ప్రణాళిక

-
el problema
సమస్య

-
la protecció
రక్షణ

-
la reflexió
ప్రతిబింబించు

-
la república
గణతంత్రరాజ్యము

-
el risc
ప్రమాదము

-
la seguretat
భద్రత

-
el secret
రహస్యము

-
el sexe
శృంగారము

-
l'ombra
నీడ

-
la mida
పరిమాణము

-
la solidaritat
ఐకమత్యము

-
l'èxit
విజయము

-
el suport
మద్దతు

-
la tradició
సంప్రదాయము

-
el pes
బరువు