సామగ్రి     
Materials

-

el llautó +

ఇత్తడి

-

el ciment +

సిమెంటు

-

la ceràmica +

పింగాణీ

-

la tela +

వస్త్రము

-

la tela +

వస్త్రము

-

el cotó +

ప్రత్తి

-

el vidre +

స్ఫటికము

-

la brutícia +

మురికి

-

la cola +

జిగురు

-

el cuir +

బాగు చేసిన తోలు

-

el metall +

లోహము

-

l'oli +

చమురు

-

la pols +

పొడి

-

la sal +

ఉప్పు

-

la sorra +

ఇసుక

-

la ferralla +

చెత్త

-

la plata +

వెండి

-

la pedra +

రాయి

-

la palla +

తృణము

-

la fusta +

కొయ్య

-

la llana +

ఉన్ని

-
el llautó
ఇత్తడి

-
el ciment
సిమెంటు

-
la ceràmica
పింగాణీ

-
la tela
వస్త్రము

-
la tela
వస్త్రము

-
el cotó
ప్రత్తి

-
el vidre
స్ఫటికము

-
la brutícia
మురికి

-
la cola
జిగురు

-
el cuir
బాగు చేసిన తోలు

-
el metall
లోహము

-
l'oli
చమురు

-
la pols
పొడి

-
la sal
ఉప్పు

-
la sorra
ఇసుక

-
la ferralla
చెత్త

-
la plata
వెండి

-
la pedra
రాయి

-
la palla
తృణము

-
la fusta
కొయ్య

-
la llana
ఉన్ని