ప్యాకేజింగ్     
Emballage

-

aluminiumsfolien

అల్యూమినియపు మడత

-

cylinderen

పీపా

-

kurven

బుట్ట

-

flasken

సీసా

-

æsken

పెట్టె

-

cholokadeæsken

చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె

-

pappet

మందమైన అట్ట

-

indholdet

విషయము

-

kassen

గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే

-

konvolutten

కవరు

-

knuden

ముడి

-

metalkassen

లోహపు పెట్టె

-

olietromlen

చమురు డ్రమ్

-

emballagen

ప్యాకేజింగ్

-

papiret

కాగితము

-

papirposen

కాగితపు సంచీ

-

plasten

ప్లాస్టిక్

-

konservesdåsen

డబ్బా/క్యాను

-

tasken

టోట్ బ్యాగ్

-

vintønden

మద్యపు పీపా

-

vinflasken

మద్యము సీసా

-

trækassen

చెక్క పెట్టె

-
aluminiumsfolien
అల్యూమినియపు మడత

-
cylinderen
పీపా

-
kurven
బుట్ట

-
flasken
సీసా

-
æsken
పెట్టె

-
cholokadeæsken
చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె

-
pappet
మందమైన అట్ట

-
indholdet
విషయము

-
kassen
గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే

-
konvolutten
కవరు

-
knuden
ముడి

-
metalkassen
లోహపు పెట్టె

-
olietromlen
చమురు డ్రమ్

-
emballagen
ప్యాకేజింగ్

-
papiret
కాగితము

-
papirposen
కాగితపు సంచీ

-
plasten
ప్లాస్టిక్

-
konservesdåsen
డబ్బా/క్యాను

-
tasken
టోట్ బ్యాగ్

-
vintønden
మద్యపు పీపా

-
vinflasken
మద్యము సీసా

-
trækassen
చెక్క పెట్టె