సామగ్రి     
Materialer

-

messingen

ఇత్తడి

-

cementen

సిమెంటు

-

keramikken

పింగాణీ

-

kluden

వస్త్రము

-

stoffet

వస్త్రము

-

bomulden

ప్రత్తి

-

krystallen

స్ఫటికము

-

snavset

మురికి

-

limen

జిగురు

-

læderet

బాగు చేసిన తోలు

-

metallet

లోహము

-

olien

చమురు

-

pulveret

పొడి

-

salten

ఉప్పు

-

sandet

ఇసుక

-

skrottet

చెత్త

-

sølvet

వెండి

-

stenen

రాయి

-

halmen

తృణము

-

træet

కొయ్య

-

ulden

ఉన్ని

-
messingen
ఇత్తడి

-
cementen
సిమెంటు

-
keramikken
పింగాణీ

-
kluden
వస్త్రము

-
stoffet
వస్త్రము

-
bomulden
ప్రత్తి

-
krystallen
స్ఫటికము

-
snavset
మురికి

-
limen
జిగురు

-
læderet
బాగు చేసిన తోలు

-
metallet
లోహము

-
olien
చమురు

-
pulveret
పొడి

-
salten
ఉప్పు

-
sandet
ఇసుక

-
skrottet
చెత్త

-
sølvet
వెండి

-
stenen
రాయి

-
halmen
తృణము

-
træet
కొయ్య

-
ulden
ఉన్ని