వాతావరణము     
Wetter

-

das Barometer, -

భారమితి

-

die Wolke, n

మేఘము

-

die Kälte

చల్లని

-

der Halbmond, e

చంద్రవంక

-

die Dunkelheit

చీకటి

-

die Dürre, n

కరువు

-

die Erde

భూమి

-

der Nebel, -

పొగమంచు

-

der Frost, "e

గడ్డకట్టిన మంచు

-

das Glatteis

ధృవప్రాంతము

-

die Hitze

ఉష్ణము

-

der Hurrikan, s

సుడిగాలి

-

der Eiszapfen, -

ఐసికల్

-

der Blitz, e

మెఱుపు

-

der Meteor, e

ఉల్కాపాతం

-

der Mond, e

చంద్రుడు

-

der Regenbogen, "

హరివిల్లు

-

der Regentropfen, -

వర్షపు బిందువు

-

der Schnee

మంచు

-

die Schneeflocke, n

స్నోఫ్లేక్

-

der Schneemann, "er

మంచు మనిషి

-

der Stern, e

నక్షత్రం

-

das Gewitter, -

తుఫాను

-

die Sturmflut, en

తుఫాను వేగము

-

die Sonne, n

సూర్యుడు

-

der Sonnenstrahl, en

సూర్యకిరణము

-

das Abendrot

సూర్యాస్తమయము

-

das Thermometer, -

ఉష్ణమాని

-

das Unwetter, -

ఉరుము

-

die Dämmerung

కను చీకటి

-

das Wetter

వాతావరణము

-

die Nässe

తడి పరిస్థితులు

-

der Wind, e

గాలి

-
das Barometer, -
భారమితి

-
die Wolke, n
మేఘము

-
die Kälte
చల్లని

-
der Halbmond, e
చంద్రవంక

-
die Dunkelheit
చీకటి

-
die Dürre, n
కరువు

-
die Erde
భూమి

-
der Nebel, -
పొగమంచు

-
der Frost, "e
గడ్డకట్టిన మంచు

-
das Glatteis
ధృవప్రాంతము

-
die Hitze
ఉష్ణము

-
der Hurrikan, s
సుడిగాలి

-
der Eiszapfen, -
ఐసికల్

-
der Blitz, e
మెఱుపు

-
der Meteor, e
ఉల్కాపాతం

-
der Mond, e
చంద్రుడు

-
der Regenbogen, "
హరివిల్లు

-
der Regentropfen, -
వర్షపు బిందువు

-
der Schnee
మంచు

-
die Schneeflocke, n
స్నోఫ్లేక్

-
der Schneemann, "er
మంచు మనిషి

-
der Stern, e
నక్షత్రం

-
das Gewitter, -
తుఫాను

-
die Sturmflut, en
తుఫాను వేగము

-
die Sonne, n
సూర్యుడు

-
der Sonnenstrahl, en
సూర్యకిరణము

-
das Abendrot
సూర్యాస్తమయము

-
das Thermometer, -
ఉష్ణమాని

-
das Unwetter, -
ఉరుము

-
die Dämmerung
కను చీకటి

-
das Wetter
వాతావరణము

-
die Nässe
తడి పరిస్థితులు

-
der Wind, e
గాలి