సామగ్రి     
Materials

-

brass +

ఇత్తడి

-

cement +

సిమెంటు

-

ceramic +

పింగాణీ

-

cloth +

వస్త్రము

-

cloth +

వస్త్రము

-

cotton +

ప్రత్తి

-

crystal +

స్ఫటికము

-

dirt +

మురికి

-

glue +

జిగురు

-

leather +

బాగు చేసిన తోలు

-

metal +

లోహము

-

oil +

చమురు

-

powder +

పొడి

-

salt +

ఉప్పు

-

sand +

ఇసుక

-

scrap +

చెత్త

-

silver +

వెండి

-

stone +

రాయి

-

straw +

తృణము

-

wood +

కొయ్య

-

wool +

ఉన్ని

-
brass
ఇత్తడి

-
cement
సిమెంటు

-
ceramic
పింగాణీ

-
cloth
వస్త్రము

-
cloth
వస్త్రము

-
cotton
ప్రత్తి

-
crystal
స్ఫటికము

-
dirt
మురికి

-
glue
జిగురు

-
leather
బాగు చేసిన తోలు

-
metal
లోహము

-
oil
చమురు

-
powder
పొడి

-
salt
ఉప్పు

-
sand
ఇసుక

-
scrap
చెత్త

-
silver
వెండి

-
stone
రాయి

-
straw
తృణము

-
wood
కొయ్య

-
wool
ఉన్ని