వాతావరణము     
Weather

-

barometer

భారమితి

-

cloud

మేఘము

-

cold

చల్లని

-

crescent

చంద్రవంక

-

darkness

చీకటి

-

drought

కరువు

-

earth

భూమి

-

fog

పొగమంచు

-

frost

గడ్డకట్టిన మంచు

-

glaze

ధృవప్రాంతము

-

heat

ఉష్ణము

-

hurricane

సుడిగాలి

-

icicle

ఐసికల్

-

lightning

మెఱుపు

-

meteor

ఉల్కాపాతం

-

moon

చంద్రుడు

-

rainbow

హరివిల్లు

-

raindrop

వర్షపు బిందువు

-

snow

మంచు

-

snowflake

స్నోఫ్లేక్

-

snowman

మంచు మనిషి

-

star

నక్షత్రం

-

storm

తుఫాను

-

storm surge

తుఫాను వేగము

-

sun

సూర్యుడు

-

sunbeam

సూర్యకిరణము

-

sunset

సూర్యాస్తమయము

-

thermometer

ఉష్ణమాని

-

thunderstorm

ఉరుము

-

twilight

కను చీకటి

-

weather

వాతావరణము

-

wet conditions

తడి పరిస్థితులు

-

wind

గాలి

-
barometer
భారమితి

-
cloud
మేఘము

-
cold
చల్లని

-
crescent
చంద్రవంక

-
darkness
చీకటి

-
drought
కరువు

-
earth
భూమి

-
fog
పొగమంచు

-
frost
గడ్డకట్టిన మంచు

-
glaze
ధృవప్రాంతము

-
heat
ఉష్ణము

-
hurricane
సుడిగాలి

-
icicle
ఐసికల్

-
lightning
మెఱుపు

-
meteor
ఉల్కాపాతం

-
moon
చంద్రుడు

-
rainbow
హరివిల్లు

-
raindrop
వర్షపు బిందువు

-
snow
మంచు

-
snowflake
స్నోఫ్లేక్

-
snowman
మంచు మనిషి

-
star
నక్షత్రం

-
storm
తుఫాను

-
storm surge
తుఫాను వేగము

-
sun
సూర్యుడు

-
sunbeam
సూర్యకిరణము

-
sunset
సూర్యాస్తమయము

-
thermometer
ఉష్ణమాని

-
thunderstorm
ఉరుము

-
twilight
కను చీకటి

-
weather
వాతావరణము

-
wet conditions
తడి పరిస్థితులు

-
wind
గాలి