పెద్ద జంతువులు     
Big animals

-

alligator

పెద్ద మొసలి

-

antlers

దుప్పి కొమ్ములు

-

baboon

బబూన్

-

bear

ఎలుగుబంటి

-

buffalo

గేదె

-

camel

ఒంటె

-

cheetah

చిరుత

-

cow

గోవు

-

crocodile

మొసలి

-

dinosaur

డైనోసార్

-

donkey

గాడిద

-

dragon

డ్రాగన్

-

elephant

ఏనుగు

-

giraffe

జిరాఫీ

-

gorilla

గొరిల్లా

-

hippo

హిప్పో

-

horse

గుర్రము

-

kangaroo

కంగారూ

-

leopard

చిఱుతపులి

-

lion

సింహము

-

llama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

lynx

శివంగి

-

monster

భూతము

-

moose

దుప్పి

-

ostrich

నిప్పుకోడి

-

panda

పెద్ద జంతువు

-

pig

పంది

-

polar bear

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma

చిరుతపులి

-

rhino

రైనో

-

stag

మగ జింక

-

tiger

పులి

-

walrus

నీటి గుర్రము

-

wild horse

అడవి గుర్రం

-

zebra

చారల గుర్రము

-
alligator
పెద్ద మొసలి

-
antlers
దుప్పి కొమ్ములు

-
baboon
బబూన్

-
bear
ఎలుగుబంటి

-
buffalo
గేదె

-
camel
ఒంటె

-
cheetah
చిరుత

-
cow
గోవు

-
crocodile
మొసలి

-
dinosaur
డైనోసార్

-
donkey
గాడిద

-
dragon
డ్రాగన్

-
elephant
ఏనుగు

-
giraffe
జిరాఫీ

-
gorilla
గొరిల్లా

-
hippo
హిప్పో

-
horse
గుర్రము

-
kangaroo
కంగారూ

-
leopard
చిఱుతపులి

-
lion
సింహము

-
llama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
lynx
శివంగి

-
monster
భూతము

-
moose
దుప్పి

-
ostrich
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
pig
పంది

-
polar bear
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
rhino
రైనో

-
stag
మగ జింక

-
tiger
పులి

-
walrus
నీటి గుర్రము

-
wild horse
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము