పెద్ద జంతువులు     
Big animals

-

alligator +

పెద్ద మొసలి

-

antlers +

దుప్పి కొమ్ములు

-

baboon +

బబూన్

-

bear +

ఎలుగుబంటి

-

buffalo +

గేదె

-

camel +

ఒంటె

-

cheetah +

చిరుత

-

cow +

గోవు

-

crocodile +

మొసలి

-

dinosaur +

డైనోసార్

-

donkey +

గాడిద

-

dragon +

డ్రాగన్

-

elephant +

ఏనుగు

-

giraffe +

జిరాఫీ

-

gorilla +

గొరిల్లా

-

hippo +

హిప్పో

-

horse +

గుర్రము

-

kangaroo +

కంగారూ

-

leopard +

చిఱుతపులి

-

lion +

సింహము

-

llama +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

lynx +

శివంగి

-

monster +

భూతము

-

moose +

దుప్పి

-

ostrich +

నిప్పుకోడి

-

panda +

పెద్ద జంతువు

-

pig +

పంది

-

polar bear +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma +

చిరుతపులి

-

rhino +

రైనో

-

stag +

మగ జింక

-

tiger +

పులి

-

walrus +

నీటి గుర్రము

-

wild horse +

అడవి గుర్రం

-

zebra +

చారల గుర్రము

-
alligator
పెద్ద మొసలి

-
antlers
దుప్పి కొమ్ములు

-
baboon
బబూన్

-
bear
ఎలుగుబంటి

-
buffalo
గేదె

-
camel
ఒంటె

-
cheetah
చిరుత

-
cow
గోవు

-
crocodile
మొసలి

-
dinosaur
డైనోసార్

-
donkey
గాడిద

-
dragon
డ్రాగన్

-
elephant
ఏనుగు

-
giraffe
జిరాఫీ

-
gorilla
గొరిల్లా

-
hippo
హిప్పో

-
horse
గుర్రము

-
kangaroo
కంగారూ

-
leopard
చిఱుతపులి

-
lion
సింహము

-
llama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
lynx
శివంగి

-
monster
భూతము

-
moose
దుప్పి

-
ostrich
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
pig
పంది

-
polar bear
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
rhino
రైనో

-
stag
మగ జింక

-
tiger
పులి

-
walrus
నీటి గుర్రము

-
wild horse
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము