చిన్న జంతువులు     
Small animals

-

ant +

చీమ

-

beetle +

చొచ్చుకు వచ్చిన

-

bird +

పక్షి

-

birdcage +

పక్షి పంజరం

-

birdhouse +

పక్షి గూడు

-

bumblebee +

బంబుల్ ఈగ

-

butterfly +

సీతాకోకచిలుక

-

caterpillar +

గొంగళి పురుగు

-

centipede +

శతపాదులు

-

crab +

జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-

fly +

ఈగ

-

frog +

కప్ప

-

goldfish +

బంగారు చేప

-

grasshopper +

మిడత

-

guinea pig +

గినియా పంది

-

hamster +

సీమ ఎలుక

-

hedgehog +

ముళ్ల పంది

-

hummingbird +

హమ్మింగ్ పక్షి

-

iguana +

ఉడుము

-

insect +

కీటకము

-

jellyfish +

జెల్లీ చేప

-

kitten +

పిల్లి పిల్ల

-

ladybug +

నల్లి

-

lizard +

బల్లి

-

louse +

పేను

-

marmot +

పందికొక్కు వంటి జంతువు

-

mosquito +

దోమ

-

mouse +

ఎలుక

-

oyster +

ఆయిస్టర్

-

scorpion +

తేలు

-

seahorse +

సముద్రపు గుర్రము

-

shell +

గుల్ల

-

shrimp +

రొయ్య చేప

-

spider +

సాలీడు

-

spider web +

సాలీడు జాలము

-

starfish +

తార చేప

-

wasp +

కందిరీగ

-
ant
చీమ

-
beetle
చొచ్చుకు వచ్చిన

-
bird
పక్షి

-
birdcage
పక్షి పంజరం

-
birdhouse
పక్షి గూడు

-
bumblebee
బంబుల్ ఈగ

-
butterfly
సీతాకోకచిలుక

-
caterpillar
గొంగళి పురుగు

-
centipede
శతపాదులు

-
crab
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-
fly
ఈగ

-
frog
కప్ప

-
goldfish
బంగారు చేప

-
grasshopper
మిడత

-
guinea pig
గినియా పంది

-
hamster
సీమ ఎలుక

-
hedgehog
ముళ్ల పంది

-
hummingbird
హమ్మింగ్ పక్షి

-
iguana
ఉడుము

-
insect
కీటకము

-
jellyfish
జెల్లీ చేప

-
kitten
పిల్లి పిల్ల

-
ladybug
నల్లి

-
lizard
బల్లి

-
louse
పేను

-
marmot
పందికొక్కు వంటి జంతువు

-
mosquito
దోమ

-
mouse
ఎలుక

-
oyster
ఆయిస్టర్

-
scorpion
తేలు

-
seahorse
సముద్రపు గుర్రము

-
shell
గుల్ల

-
shrimp
రొయ్య చేప

-
spider
సాలీడు

-
spider web
సాలీడు జాలము

-
starfish
తార చేప

-
wasp
కందిరీగ