మతము     
Religion

-

Easter +

ఈస్టర్ పక్షి

-

Easter egg +

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

angel +

దేవదూత

-

bell +

గంట

-

bible +

బైబిలు

-

bishop +

మతగురువు

-

blessing +

దీవెన

-

Buddhism +

బౌద్ధమతం

-

Christianity +

క్రైస్తవ మతం

-

Christmas gift +

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

Christmas tree +

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

church +

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

coffin +

శవపేటిక

-

creation +

సృష్టి

-

crucifix +

సిలువ బొమ్మ

-

devil +

దయ్యము

-

god +

దేవుడు

-

Hinduism +

హిందూమతము

-

Islam +

ఇస్లామ్ మతము

-

Judaism +

యూదు మతము

-

meditation +

ధ్యానము

-

mummy +

తల్లి

-

Muslim +

మహమ్మదీయులు

-

pope +

మతాధికారి

-

prayer +

ప్రార్థన

-

priest +

పూజారి

-

religion +

మతము

-

service +

సేవ

-

synagogue +

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

temple +

ఆలయము

-

tomb +

సమాధి

-
Easter
ఈస్టర్ పక్షి

-
Easter egg
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
angel
దేవదూత

-
bell
గంట

-
bible
బైబిలు

-
bishop
మతగురువు

-
blessing
దీవెన

-
Buddhism
బౌద్ధమతం

-
Christianity
క్రైస్తవ మతం

-
Christmas gift
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
Christmas tree
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
church
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
coffin
శవపేటిక

-
creation
సృష్టి

-
crucifix
సిలువ బొమ్మ

-
devil
దయ్యము

-
god
దేవుడు

-
Hinduism
హిందూమతము

-
Islam
ఇస్లామ్ మతము

-
Judaism
యూదు మతము

-
meditation
ధ్యానము

-
mummy
తల్లి

-
Muslim
మహమ్మదీయులు

-
pope
మతాధికారి

-
prayer
ప్రార్థన

-
priest
పూజారి

-
religion
మతము

-
service
సేవ

-
synagogue
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
temple
ఆలయము

-
tomb
సమాధి