సామగ్రి     
Materials

-

brass

ఇత్తడి

-

cement

సిమెంటు

-

ceramic

పింగాణీ

-

cloth

వస్త్రము

-

cloth

వస్త్రము

-

cotton

ప్రత్తి

-

crystal

స్ఫటికము

-

dirt

మురికి

-

glue

జిగురు

-

leather

బాగు చేసిన తోలు

-

metal

లోహము

-

oil

చమురు

-

powder

పొడి

-

salt

ఉప్పు

-

sand

ఇసుక

-

scrap

చెత్త

-

silver

వెండి

-

stone

రాయి

-

straw

తృణము

-

wood

కొయ్య

-

wool

ఉన్ని

-
brass
ఇత్తడి

-
cement
సిమెంటు

-
ceramic
పింగాణీ

-
cloth
వస్త్రము

-
cloth
వస్త్రము

-
cotton
ప్రత్తి

-
crystal
స్ఫటికము

-
dirt
మురికి

-
glue
జిగురు

-
leather
బాగు చేసిన తోలు

-
metal
లోహము

-
oil
చమురు

-
powder
పొడి

-
salt
ఉప్పు

-
sand
ఇసుక

-
scrap
చెత్త

-
silver
వెండి

-
stone
రాయి

-
straw
తృణము

-
wood
కొయ్య

-
wool
ఉన్ని