భావాలు     
Sentoj

-

la korinklino +

అభిమానం

-

la kolero +

కోపము

-

la enuo +

విసుగు

-

la konfido +

విశ్వాసము

-

la kreemo +

సృజనాత్మకత

-

la krizo +

సంక్షోభము

-

la scivolemo +

తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి

-

la malvenko +

ఓటమి

-

la depresio +

అణచి వేయబడిన స్థితి

-

la malespero +

పూర్తి నిరాశ

-

la seniluziiĝo +

ఆశాభంగం

-

la malfido +

నమ్మకం లేకుండుట

-

la dubo +

సందేహము

-

la sonĝo +

కల

-

la laciĝo +

ఆయాసము

-

la timo +

భయము

-

la lukto +

పోరాటము

-

la amikeco +

స్నేహము

-

la amuzo +

వినోదము

-

la funebro +

వ్యసనము

-

la grimaco +

అపహాస్యము

-

la feliĉo +

ఆనందము

-

la espero +

ఆశ

-

la malsato +

ఆకలి

-

la intereso +

ఆసక్తి

-

la ĝojo +

సంతోషము

-

la kiso +

ముద్దు

-

la soleco +

ఒంటరితనము

-

la amo +

ప్రేమ

-

la melankolio +

వ్యసనము

-

la humoro +

మానసిక స్థితి

-

la optimismo +

ఆశావాదము

-

la paniko +

భీతి

-

la perplekso +

కలవరము

-

la furiozo +

విపరీతమైన కోరిక

-

la malakcepto +

నిరాకరణ

-

la rilato +

సంబంధము

-

la peto +

అభ్యర్థన

-

la krio +

అరుపు

-

la sekuro +

భద్రత

-

la ŝoko +

తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ

-

la rideto +

మందహాసము

-

la tenero +

అపరిపక్వత

-

la penso +

ఆలోచన

-

la antaŭzorgo +

ఆలోచనాపరత్వము

-
la korinklino
అభిమానం

-
la kolero
కోపము

-
la enuo
విసుగు

-
la konfido
విశ్వాసము

-
la kreemo
సృజనాత్మకత

-
la krizo
సంక్షోభము

-
la scivolemo
తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి

-
la malvenko
ఓటమి

-
la depresio
అణచి వేయబడిన స్థితి

-
la malespero
పూర్తి నిరాశ

-
la seniluziiĝo
ఆశాభంగం

-
la malfido
నమ్మకం లేకుండుట

-
la dubo
సందేహము

-
la sonĝo
కల

-
la laciĝo
ఆయాసము

-
la timo
భయము

-
la lukto
పోరాటము

-
la amikeco
స్నేహము

-
la amuzo
వినోదము

-
la funebro
వ్యసనము

-
la grimaco
అపహాస్యము

-
la feliĉo
ఆనందము

-
la espero
ఆశ

-
la malsato
ఆకలి

-
la intereso
ఆసక్తి

-
la ĝojo
సంతోషము

-
la kiso
ముద్దు

-
la soleco
ఒంటరితనము

-
la amo
ప్రేమ

-
la melankolio
వ్యసనము

-
la humoro
మానసిక స్థితి

-
la optimismo
ఆశావాదము

-
la paniko
భీతి

-
la perplekso
కలవరము

-
la furiozo
విపరీతమైన కోరిక

-
la malakcepto
నిరాకరణ

-
la rilato
సంబంధము

-
la peto
అభ్యర్థన

-
la krio
అరుపు

-
la sekuro
భద్రత

-
la ŝoko
తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ

-
la rideto
మందహాసము

-
la tenero
అపరిపక్వత

-
la penso
ఆలోచన

-
la antaŭzorgo
ఆలోచనాపరత్వము