మొక్కలు     
Plantoj

-

la bambuo +

వెదురు

-

la floraĵo +

పూయు

-

la florbukedo +

పువ్వుల గుత్తి

-

la branĉo +

శాఖ

-

la burĝono +

మొగ్గ

-

la kakto +

బ్రహ్మ జెముడు

-

la trifolio +

విలాసవంతమైన

-

la pina konuso +

శంఖు ఆకారం

-

la cejano +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

la krokuso +

కుంకుమ పువ్వు

-

la jonkvilo +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

la lekanto +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

la leontodo +

డాండెలైన్

-

la floro +

పువ్వు

-

la foliaro +

దళములు

-

la greno / la cerealo +

ధాన్యము

-

la herbo +

గడ్డి

-

la kresko +

పెరుగుదల

-

la hiacinto +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

la gazono +

పచ్చిక బయలు

-

la lilio +

లిల్లీ పుష్పము

-

la linsemo +

అవిశ విత్తులు

-

la fungo +

పుట్టగొడుగు

-

la olivarbo +

ఆలివ్ చెట్టు

-

la palmo +

పామ్ చెట్టు

-

la penseo +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

la persikarbo +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

la planto +

మొక్క

-

la papaveto +

గసగసాలు

-

la radiko +

వేరు

-

la rozo +

గులాబీ

-

la semo +

విత్తనం

-

la galanto +

మంచుబిందువు

-

la sunfloro +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

la dorno +

ముల్లు

-

la trunko +

మొండెము

-

la tulipo +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

la akvolilio +

నీటి కలువ

-

la tritiko +

గోధుమలు

-
la bambuo
వెదురు

-
la floraĵo
పూయు

-
la florbukedo
పువ్వుల గుత్తి

-
la branĉo
శాఖ

-
la burĝono
మొగ్గ

-
la kakto
బ్రహ్మ జెముడు

-
la trifolio
విలాసవంతమైన

-
la pina konuso
శంఖు ఆకారం

-
la cejano
కార్న్ ఫ్లవర్

-
la krokuso
కుంకుమ పువ్వు

-
la jonkvilo
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
la lekanto
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
la leontodo
డాండెలైన్

-
la floro
పువ్వు

-
la foliaro
దళములు

-
la greno / la cerealo
ధాన్యము

-
la herbo
గడ్డి

-
la kresko
పెరుగుదల

-
la hiacinto
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
la gazono
పచ్చిక బయలు

-
la lilio
లిల్లీ పుష్పము

-
la linsemo
అవిశ విత్తులు

-
la fungo
పుట్టగొడుగు

-
la olivarbo
ఆలివ్ చెట్టు

-
la palmo
పామ్ చెట్టు

-
la penseo
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
la persikarbo
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
la planto
మొక్క

-
la papaveto
గసగసాలు

-
la radiko
వేరు

-
la rozo
గులాబీ

-
la semo
విత్తనం

-
la galanto
మంచుబిందువు

-
la sunfloro
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
la dorno
ముల్లు

-
la trunko
మొండెము

-
la tulipo
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
la akvolilio
నీటి కలువ

-
la tritiko
గోధుమలు